ලොව විශාලතම බැටරිය

ප්‍රභාස්වර

මොලය මෙන් පරිගණක සදහා photonic microchip

ප්‍රභාස්වර

වඩාත්ම නිවැරිදි නව ක්වොන්ටම් වායු ඝනක ඔරලෝසුව

ප්‍රභාස්වර

භාෂා පරිවර්තක Earbuds

ප්‍රභාස්වර

සෞඛ්‍ය, රෝග හා සම්බන්ධ ලෝහ

ප්‍රභාස්වර

ආහාර පරිරක්ෂක (Preservatives) පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් ද ?

ප්‍රභාස්වර

අපතේ යන පෝෂණය පිරි පොල් වතුර....

ප්‍රභාස්වර

මසුන් ඇල්ලීමට මින්සුන්ට සහය වන ඩොල්ෆින්

ප්‍රභාස්වර

ස්වයංක්‍රීය තිර ඇඟිලි සලකුණු හඳුනාගැනීම

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

නව පුනර්ජනන බලශක්තියක් ලෙස වාෂ්පීභවනය

ප්‍රභාස්වර

ජීවමාන ස්වරුපයේ රොබෝ

ප්‍රභාස්වර

ආලෝකය, ශබ්දයක් ලෙස ගබඩා කිරීම

ප්‍රභාස්වර

එකම පසුතලයක රුප දෙකක්

ප්‍රභාස්වර

දියනොවන අයිස්ක්‍රීම්

ප්‍රභාස්වර

හතරවැනි මාදිලියේ නව චොකලට් විශේෂයක්

ප්‍රභාස්වර

සමනළ තටුවල වර්ණ රටා රහස්

ප්‍රභාස්වර

පරිගණක කේත විසදුමට $ මිලියනයක ත්‍යාගයක්

ප්‍රභාස්වර

වේදනාව හඳුනන පරිගණකය

ප්‍රභාස්වර

වැඩි වේදනාවක් ලබාදෙන වෙන්වීම

ප්‍රභාස්වර