පිලිකා සදහා නැනෝ කාක්ෂණය

ප්‍රභාස්වර

මන්දපෝෂණය(Malnutrition)

ප්‍රභාස්වර

චක්‍ර

ප්‍රභාස්වර

කොලොස්ටරෝල් නාශනය

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

දියවැඩියාව ආපසු හැරවීම

ප්‍රභාස්වර

සරල සංවේදී දුරස්ථ පාලක පරීෂකය

ප්‍රභාස්වර

දියවැඩියාවට කුරැදු සහ මී පැණි

ප්‍රභාස්වර

மரபணுச்சிகிச்சை

ප්‍රභාස්වර

ලේසර් ආලෝකය භාවිතයෙන් ගේ දොර ආරක්ෂක ඇඟවීමේ පද්ධතිය

ප්‍රභාස්වර

ස්වයංකීයව නාදයක් නිකුත් කරමින් ඔබගේ නිවසේ මල් පැල සඳහා ජලය සපයන ඉලෙක්ට්‍රොනික මිතුරා

ප්‍රභාස්වර

දැඩි ලෙස ගිලන් වූ ගුවන් මගියෙකුගේ ජීවිතය ඉංජිනේරු සිසුවෙක් රැක ගනී

ප්‍රභාස්වර

ස්වභාවික පියස්සක් ලෙස දිස්වෙන සුර්යකෝෂ වහල

ප්‍රභාස්වර

සම මත ත්‍රිමාණව මුද්‍රණය කරන පැළඳිය හැකි තාක්ෂණික උපකරණ

ප්‍රභාස්වර

ඹීරාව

ප්‍රභාස්වර

විද්‍යාත්මක දැනුම මත පිළිතුරු පහසු වූ අපහසු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක් (6- 10)

ප්‍රභාස්වර

විද්‍යාත්මක දැනුම මත පිළිතුරු පහසු වූ අපහසු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක් (1- 5)

ප්‍රභාස්වර

සුදුවන් දත් දෙපෙලකට

ප්‍රභාස්වර

සුවිශාල තාරකා මණ්ඩල පොකුරක බිහිවීම

ප්‍රභාස්වර