ගල් කාරයන්ගේ සංගමය බැදීම - (Proud Stoners)

Psyco Crimes

එක් දිනෙක

Psyco Crimes

නියුට්‍රෝන තාරකා දෙකක් එකිනෙක ගැටේ

Psyco Crimes

තුන්වෙනි පංතියේ කාලකන්නින්ට බොහීමියන්ලා වෙන්න බෑ මල්ලි - My View Of Bohemianism

Psyco Crimes

ආත්මියත්වය සහ භෞතික ලෝකය පොත

Psyco Crimes

Mobile photography හෙවත් ජංගම දුරකතන ජායාරෑපකරණය

Psyco Crimes

බැලලයිකාව ද ලයිකා බැල්ලද - Balalaika or bitch laica

Psyco Crimes

Minimalism හෙවත් අවමභාවය

Psyco Crimes

අපේ ඉන්ටර්නෙටි

Psyco Crimes

අපේ ඉන්ටර්නෙටි

Psyco Crimes

මා සැදු මුල්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථය

Psyco Crimes

මා සැදු මුල්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථය

Psyco Crimes

බොහේමියානුවකු ලෙස හදවතින්

Psyco Crimes

බොහේමියානුවකු ලෙස හදවතින්

Psyco Crimes

කහල්ල රක්ශිතය මැදින් රැස්වෙහෙරට හුදෙකලා ගමනක්

Psyco Crimes

කහල්ල රක්ශිතය මැදින් රැස්වෙහෙරට හුදෙකලා ගමනක්

Psyco Crimes

The Television

Psyco Crimes

මරාත් ගේ මරණය ( The death of Marath)

Psyco Crimes

Julien සහ සකර්බර්ග්

Psyco Crimes