අපේ ඉන්ටර්නෙටි

Psyco Crimes

මා සැදු මුල්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථය

Psyco Crimes

බොහේමියානුවකු ලෙස හදවතින්

Psyco Crimes

කහල්ල රක්ශිතය මැදින් රැස්වෙහෙරට හුදෙකලා ගමනක්

Psyco Crimes

The Television

Psyco Crimes

මරාත් ගේ මරණය ( The death of Marath)

Psyco Crimes

Julien සහ සකර්බර්ග්

Psyco Crimes

Julien සහ සකර්බර්ග්

Psyco Crimes

ගංජ ගර්ල් (Ganja Girl)

Psyco Crimes

මම සමනලයෙක් (I'm a butterfly )

Psyco Crimes

Lolita නොමිහිරිය බලනු මැනවි

Psyco Crimes

Dog of Man - ඩේවිඩ් ෆර්ත් ගේ ආන්දෝලනාත්මක නිර්මාණ

Psyco Crimes

Dog of Man -(ඩේවිඩ් ෆර්ත්)

Psyco Crimes

Dog of Man -(ඩේවිඩ් ෆර්ත්)

Psyco Crimes

Javier perez ගේ නිර්මාණ එකතුවක්

Psyco Crimes

Javier perez ගේ නිර්මාණ එකතුවක්

Psyco Crimes