විසිරුණු අරුමැසි

Cadapatha

මිතුදම....

Cadapatha

හමුවීම

Cadapatha

සදාකාලික ලස්සන......

Cadapatha

අරුංගල්

Cadapatha

කණ්නාඩිය

Cadapatha

මිරිඟුව

Cadapatha

අම්මා........

Cadapatha

මලක අරුම

Cadapatha

ලෝක කුසලානය හා මාලිංග

Cadapatha

උස පෙම්වතුන් කෙරෙහි තරුණියන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඇයි?

Cadapatha

සිහින වලට තටු ඇවිදින්

Cadapatha

ඒ කාලේ

Cadapatha

කතිර යුද්ධය

Cadapatha

පට්ට කෑල්ල

Cadapatha

වැලන්ටයින් තෑග්ග

Cadapatha

මල් පොකුරක මලක්ද මම ?

Cadapatha

තරූ(අවසාන කොටස )

Cadapatha

තරූ (හතරවන කොටස )

Cadapatha

තරූ(තුන්වන කොටස )

Cadapatha