සිංහලෙන් ලියන කියන අය ඔනෑ කර තිබේ

Pahasaranee

සතුටු හිතෙන බස් කතා

Pahasaranee

හෘදය සාක්ෂියෙන් ගැලවෙන්න පුලුවන්ද?

Pahasaranee

හිතේ ලෙඩ

Pahasaranee

මහත්තයෙක් වෙන්න හැමදාම 'ටයි' එකක් අඳින්න

Pahasaranee

(අ)සම්පුර්ණ

Pahasaranee

පැහැසරණී: රට දැය පිබිදු නිමල පහන - සෝම හාමුදුරුවෝ !

Pahasaranee

Mobile sim සහ යාලුවෝ

Pahasaranee

"ඔබ ඔය කියන 'ප්‍රේමය' ගැන මමත් හොඳින්ම දන්නවා"

Pahasaranee

සිරකරුවෝත් මනුෂ්‍යයෝ ද?

Pahasaranee

අහස මට ඔබ ගැන ඊර්ෂ්‍යා සිතේ!

Pahasaranee

මම අදේවවාදියෙක් නොවෙමි. නමුත්...

Pahasaranee

නිදහස් මානවකය,

Pahasaranee

(අ)මිහිරි අවුරුදු!

Pahasaranee

ඕනෑ කර තිබේ!

Pahasaranee

ඉතිරිව ඇති එකම පැණය

Pahasaranee

ඔබෙන් ඉක්මන් පිළිතුරක් ලැබෙන තුරු...

Pahasaranee