குசினிக்குள் ஒரு கூக்குரல் - கதை

சுருதி

மறைவில் ஐந்து முகங்கள் - நாவல் - கதிர் பாலசுந்தரம்

சுருதி

அப்பாக்கள் இருவர் – சிறுகதை

சுருதி

TWO EPISODES - short story

சுருதி

முதுமை எய்துவது குற்றமா? (பகுதி 2) - சிசு.நாகேந்திரன்

சுருதி

பாதுகை - சிறுகதை

சுருதி

ANNTENAS GOING UP AND UP - short story

சுருதி

சென்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும்

சுருதி

பகடை - சிறுகதை

சுருதி

‘Virunthu’ – Party

சுருதி

வெள்ளைப்புகை - சிறுகதை

சுருதி

வன்னி - நாவல் (அதிகாரம் 1)

சுருதி

தெ.நித்திய கீர்த்தி

சுருதி

மரத்துடன் மனங்கள் - சிறுகதை

சுருதி

’அம்பரய’ – நூல் அறிமுகம்

சுருதி

வன்னி - நாவல் - கதிர் பாலசுந்தரம்

சுருதி

His Royal Highness, The Tamil Tiger - noval

சுருதி

முத்தமிழில் சிரித்த முகம் தனிலே

சுருதி

தமிழால் உயர்ந்த உதயணன் (இராமலிங்கம். சிவலிங்கம்)

சுருதி

கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (-11)

சுருதி