சுற்றுலா போய் வருகின்றோம் – சிறுகதை

சுருதி

நாய்க்கு சாப்பாடு வேணும் (கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் - 21)

சுருதி

குளிர்சாதனப்பெட்டியில் புத்தகங்கள் (கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் - 20)

சுருதி

அலங்காரம் அந்தரங்கமானது

சுருதி

மனிதாபிமானம் - குறும் கதை

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

உறைபனியில் மீன் பிடித்தல்

சுருதி

தமிழால் உயர்ந்த உதயணன் (இராமலிங்கம். சிவலிங்கம்)

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

தாடிக்கார ஆசாமி - குறும் கதை

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

கார் காலம் - நாவல்

சுருதி

கார் காலம் – நாவல்

சுருதி

கார் காலம் – நாவல்

சுருதி

அமரர் அருண்.விஜயராணி ஞாபகார்த்த சிறுகதைப் போட்டி 2016 முடிவுகள்

சுருதி

அமரர் எஸ்.பொ. ஞாபகார்த்த அனைத்துலக குறுநாவல் போட்டி 2016 முடிவுகள்

சுருதி