ரயில் ஸ்நேகம் - கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (25)

சுருதி

விளக்கேற்றுபவன் – சிறுகதை

சுருதி

வேலை வேண்டும் - கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (24)

சுருதி

ஆச்சர்யம் தரும் எழுத்தாளர் குரு.அரவிந்தன்

சுருதி

மூப்பும் பிணியும் - கங்காருப் பாய்சல்கள் (23)

சுருதி

விஷப் பரீட்சை - குறும் கதை

சுருதி

சொல்லிவிடு! - கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (22)

சுருதி

பம்மாத்து உலகம் - குறும் கதை

சுருதி

கனவு காணும் உலகம் – சிறுகதை

சுருதி

சுற்றுலா போய் வருகின்றோம் – சிறுகதை

சுருதி

நாய்க்கு சாப்பாடு வேணும் (கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் - 21)

சுருதி

குளிர்சாதனப்பெட்டியில் புத்தகங்கள் (கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் - 20)

சுருதி

அலங்காரம் அந்தரங்கமானது

சுருதி

மனிதாபிமானம் - குறும் கதை

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

உறைபனியில் மீன் பிடித்தல்

சுருதி

தமிழால் உயர்ந்த உதயணன் (இராமலிங்கம். சிவலிங்கம்)

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி

தாடிக்கார ஆசாமி - குறும் கதை

சுருதி

கார்காலம் - நாவல்

சுருதி