සෙනෙහසේ මං පෙත

අළු

මට බැහැ ආඥාදායකයෙක් වෙන්න!

අළු

නවක වධය: එය මහා සංස්කෘතියේම පිළිබිඹුවක් මිස උප සංස්කෘතියක් නොවේ! (පළමු කොටස)

අළු