ධනුවාගේ මිනි #14

කඩයිම

තාම වෙනසක් නැතිව..

කඩයිම

හීනයක් නම් මෙලහකට

කඩයිම

නුඹ දවාගිය...

කඩයිම

අහලකටවත් නොඑන්නම...

කඩයිම

අරගෙන සදහටම..

කඩයිම

එකම දවසක්වත්

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #13

කඩයිම

හැමෝටම සුභ අලුත් ...

කඩයිම

කියනවා නුඹෙ සුවඳ මට

කඩයිම

පැමිණි ගිම්හානයට

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #12 - මම

කඩයිම

තුරුලතා කීවා මට

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #11

කඩයිම

පිංතාරුව

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #10 - තාමත් .. පරිස්සමට

කඩයිම

ලොව මිහිරක්ම වුනාවේ..

කඩයිම

නෙළුම්යායයි මමයි

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #9 - ගසමි පා පහරක්

කඩයිම

තිබුනෙ නුඹට යන්නට කලියෙන්ම..

කඩයිම