හදවතකි; හිස්තැනකි.

කඩයිම

නොපෙනේවි තව නුඹට

කඩයිම

ජීවිතය නුඹ;

කඩයිම

මතකයි අද වගේ..

කඩයිම

ඔබේ පායුග දන නමන්නට... අපි ලැබූ පින් අපිට අද හිමි නෑ

කඩයිම

රණබිම මරුනේ සිංහලයකු නම්

කඩයිම

හසලක ගාමිණිලා රට වෙනුවෙන් කරපු

කඩයිම

ආතුර වුවන් අතර අනාතුරයකුව

කඩයිම

සිතේ ඇඳි සිත්තමට..

කඩයිම

පුංචි කාලේ අපි

කඩයිම

තවත් එක් නිමේෂයක..

කඩයිම

බින්දු බින්දු වැහිපොද

කඩයිම

පිරිත 2015

කඩයිම

මවාපාන්නේ නැති අපි

කඩයිම

ජය මුමුණන හිත්වල ...

කඩයිම

වෙන කොහෙද, කඩේ බන් ....

කඩයිම

ඒ අහස මට කොච්චර දුරද?

කඩයිම

ගලවා බලාපන් පාට කණ්නාඩිය

කඩයිම