මට කලින් මියදෙන්න

කඩයිම

හමුවෙමු තවත් එකම වතාවක්..

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #5

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #4

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #3

කඩයිම

ගම්මානේ - 3

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #2

කඩයිම

නමක් සොයමි තවම

කඩයිම

කුමරියක් අහිංසක

කඩයිම

ඔබ නැතුව ඔබ එක්ක

කඩයිම

හදවතකි; හිස්තැනකි.

කඩයිම

නොපෙනේවි තව නුඹට

කඩයිම

ජීවිතය නුඹ;

කඩයිම

මතකයි අද වගේ..

කඩයිම

ඔබේ පායුග දන නමන්නට... අපි ලැබූ පින් අපිට අද හිමි නෑ

කඩයිම

රණබිම මරුනේ සිංහලයකු නම්

කඩයිම

හසලක ගාමිණිලා රට වෙනුවෙන් කරපු

කඩයිම

ආතුර වුවන් අතර අනාතුරයකුව

කඩයිම

සිතේ ඇඳි සිත්තමට..

කඩයිම