ලොව මිහිරක්ම වුනාවේ..

කඩයිම

නෙළුම්යායයි මමයි

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #9 - ගසමි පා පහරක්

කඩයිම

තිබුනෙ නුඹට යන්නට කලියෙන්ම..

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #8 - මහපොළොව තවමත් එතැනමයි

කඩයිම

අඟුළු

කඩයිම

නොදන්නවට නුඹ

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #7 - අමතකද දැන් නුඹට..

කඩයිම

දන්නවද ? නුඹ

කඩයිම

සිත් අහසේ දේදුන්නයි ආදරේ..

කඩයිම

තව එකම එක වතාවක්

කඩයිම

මට කලින් මියදෙන්න

කඩයිම

හමුවෙමු තවත් එකම වතාවක්..

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #5

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #4

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #3

කඩයිම

ගම්මානේ - 3

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #2

කඩයිම

නමක් සොයමි තවම

කඩයිම