එකම එක මොහොතකට

කඩයිම

විඳගන්න එනවා මං

කඩයිම

හිනාවෙන පිණි බිංඳු

කඩයිම

සිත්තම කවි කළෙමි. කරන්නෙමි. විඳිමි.

කඩයිම

ලියා ඇති සත්තමයි

කඩයිම

ලියා ඇති විරහව බිඳක්..

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #16

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #15

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #14

කඩයිම

තාම වෙනසක් නැතිව..

කඩයිම

හීනයක් නම් මෙලහකට

කඩයිම

නුඹ දවාගිය...

කඩයිම

අහලකටවත් නොඑන්නම...

කඩයිම

අරගෙන සදහටම..

කඩයිම

එකම දවසක්වත්

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #13

කඩයිම

හැමෝටම සුභ අලුත් ...

කඩයිම

කියනවා නුඹෙ සුවඳ මට

කඩයිම

පැමිණි ගිම්හානයට

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #12 - මම

කඩයිම