කලා සාහිත්‍යමය රසවින්දනය සඳහා විශේෂ වූ බ්ලොග් එකක් "දම්මිගේ පිටුව "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

කාලීන තොරතුරු විචාර රසවින්දන සමගින් එන විවිධාංග බ්ලොග් පිටුවක් " Iranga.net "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

හාස්‍ය රසය සමගින් විනෝදාත්මක බ්ලොග් එකක් " ඩර්ටි කවි "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

කලා සාහිත්‍යමය රසවින්දනය සමගින් තවත් අළුත් බ්ලොග් එකක් " අරූගේ ලෝකය - World of Aru "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

කාලීන තොරතුරු සමග රසවින්දනය හා විචාර රැගත් බ්ලොග් පිටුවක් " මනස්ගාත "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

කාලීන සිදුවීම් තොරතුරු දැනුම පිරි විවිධාංග බ්ලොග් පිටුවක් " Diyaneth.com "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

සාහිත්‍යමය රසවින්දනය රැගත් තොරතුරු, විවිධාංග බ්ලොග් පිටුවක් "තිරික්කලේ"

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

කාලීන තොරතුරු දැනුම විචාරය සමග රසවින්දනය සපිරි තවත් අළුත් බ්ලොග් පිටුවක් " නීල නිම්නය "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

කාලීන තොරතුරු තාක්ෂණය දැනුම සපිරි විවිධාංග බ්ලොග් එකක් " යොමාල් ගේ අඩවිය "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

වින්ඩෝස් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම සමගින් අළුත් වෙබ් අඩවියක් " Windows Geek "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

සාහිත්‍ය කලා රස වින්දනය සමග අළුත් බ්ලොග් පිටුවක් " ආඩම්බරකාරි "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

තොරතුරු විවිධාංග සමගින් රසවින්දන බ්ලොග් එකක් " ජීවිතයේ කෙටි සටහන් "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

කාලින සිදුවීම් තොරතුරු සමග විචාර ගෙනෙන විවිධාංග බ්ලොග් එකක් " මිනිසුන් අතර "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

සන්නිවේදන තොරතුරු තක්ෂණය හා අන්තර්ජාල දැනුම සමගින් එන නව බ්ලොග් අඩවිය " SB made "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

කලා සාහිත්‍ය රසවින්දනය සමගින් එන අළුත් බ්ලොග් අඩවියක් " අකනිටාව "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය

සාහිත්‍යමය රසය සමග කාලීන තොරතුරු විචාර රැගත් අළුත් බ්ලොග් එකක් " සයිමා "

අජිත් කුමාරගේ බ්ලොග් දර්ශකය