කාන්තාව හා මත්පැන්

වචන සෙල්ලම්

එහෙම වුනා නම් අපට කෝච්චියක් ද නැත

වචන සෙල්ලම්

අංගුලිමාල කතා වස්තුව

වචන සෙල්ලම්

අභාග්‍යයක් වූ විභාගය

වචන සෙල්ලම්

අංගුලිමාල ප්‍රශ්නය

වචන සෙල්ලම්

උස් තැන් දැක හැකිලෙන්නේ මිටි තැන් දැක පුප්පන්නේ

වචන සෙල්ලම්

ඇත්තටම මොකට ද? මල් තියෙන්නෙ

වචන සෙල්ලම්

ඔබෙ යෙහෙළිය – ඇය ගැහැණිය

වචන සෙල්ලම්

ඇදෙන මගුල් සහ ඉලාස්ටික් බණ

වචන සෙල්ලම්

බුදුන්ගේ දේශය

වචන සෙල්ලම්

සයිටම් අර්බුදය තුළ නොදකින පැතිකඩ

වචන සෙල්ලම්

ලේබල් ඇලවීමේ ඛේදවාචකය

වචන සෙල්ලම්

අනාගතය එලාරලා හා දුටුගැමුණුලාගේ ද?

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින ගුරුවරයා

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින තර්ක විතර්ක

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින ව්‍යවස්ථාව

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින ආගම

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින දේශපාලනඥයා

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින වෘත්තීය සමිති

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින ආදරය

වචන සෙල්ලම්