මුර දේවතාවුන් වෙනුවට මුර බල්ලන්

වචන සෙල්ලම්

නැවත විමසිය යුතු ආගමික සාහිත්‍ය

වචන සෙල්ලම්

මේක ද දියුණුව?

වචන සෙල්ලම්

දහම් පාසල් අනිවාර්යය කිරීම

වචන සෙල්ලම්

තිත්ත ඇත්ත හා රසවත් බොරුව

වචන සෙල්ලම්

ඉතිහාසය නැවත කියවීම

වචන සෙල්ලම්

මනෝ විකාර, ගැටුම් හා සංවර්ධනය

වචන සෙල්ලම්

පට කුඩ දෙක දෙක

වචන සෙල්ලම්

දං ගෙඩිය – චින්ගීස් ආයිත්මාතව්

වචන සෙල්ලම්

ඒකාධිපතියෙකු ඕනෑ කර තිබේ

වචන සෙල්ලම්

සීත කඳුකරයේ අඳුරු වලා

වචන සෙල්ලම්

ඇලීම හා ගැටීම

වචන සෙල්ලම්

සංඝායනාවකට මේ කාලය යි.

වචන සෙල්ලම්

යුනිෆෝම් කරන්නට ගෙනා යුනිෆෝම්

වචන සෙල්ලම්

වැඳීම හා කොඳු නැවීම

වචන සෙල්ලම්

මියන්මාරය බැලීමි. ශ්‍රී ලංකාව දුටිමි.

වචන සෙල්ලම්

Lessons parties should learn from elections results

වචන සෙල්ලම්

ඡන්ද ප්‍රතිඵල විමසමු

වචන සෙල්ලම්

පීචං මිනිසුන්

වචන සෙල්ලම්

ගෝනි බිල්ලා වෙනුවට නත්තල් සීයා

වචන සෙල්ලම්