“සේනානායක, බට්ලර් සහ මන්කඩ්”

අබිනික්මන

“සේනානායක, බට්ලර් සහ මන්කඩ්”

අබිනික්මන

ලංකාවේ වෙසක්

අබිනික්මන

ලංකාවේ වෙසක්

අබිනික්මන

“සයිකල් රේස්”

අබිනික්මන

“සයිකල් රේස්”

අබිනික්මන

දන්දීම සහ දන්සල් දීම.

අබිනික්මන

දන්දීම සහ දන්සල් දීම.

අබිනික්මන

“පවු නේද තාත්තෙ ඒ මිනිස්සු?”

අබිනික්මන

“පවු නේද තාත්තෙ ඒ මිනිස්සු?”

අබිනික්මන

පළමු පෝස්ටුව!

අබිනික්මන

පළමු පෝස්ටුව!

අබිනික්මන