•ගුරු පියසටහන් 2

SANDUMAL

•සිව් සක සිහිනය

SANDUMAL

•අපිට තැනක්

SANDUMAL

•මිනුමක්

SANDUMAL

•වැහි මතක

SANDUMAL

•ආයෙත් එනකල් 3

SANDUMAL

•රහසක්

SANDUMAL

•ආයෙත් එනකල් 2

SANDUMAL

•ආයෙත් එනකල්

SANDUMAL

•නෑණන්ඩී

SANDUMAL

•මිතුදම්

SANDUMAL

•හිම දියවී හිමාලයේ

SANDUMAL

•මරණයක සැමරුම

SANDUMAL

•පැන මඩ කඩිති

SANDUMAL

•පරසතු කුසුමක්

SANDUMAL

•ගුරු පියසටහන් 01

SANDUMAL

•යථාර්තය

SANDUMAL

•දඹානේ "වැදි" ළමයි!

SANDUMAL

•පින්නේ රැයේ

SANDUMAL

•කඩයිමක්

SANDUMAL