එන්න එලියට දොර ඇරන්..

ඉවාන් පවුලූශා

එන්න එලියට දොර ඇරන්

ඉවාන් පවුලූශා

බුලත් විට

ඉවාන් පවුලූශා

බස්සිට බනිමු දිනේෂ්ට නෙලමු

ඉවාන් පවුලූශා

මධුර වසන්තේ සතර දිගන්තේ පරණේ

ඉවාන් පවුලූශා

මේ අපේ උදාර වූ මාතෘ භූමියයි

ඉවාන් පවුලූශා

ආයේ එන්න

ඉවාන් පවුලූශා

කොමාව

ඉවාන් පවුලූශා

අම්මටසිරි දයාසිරි , සොරි

ඉවාන් පවුලූශා

දෘෂ්ඨි රසය ??

ඉවාන් පවුලූශා

හාමිනේ(ට) කඩේ යාම ......... shopping with wife

ඉවාන් පවුලූශා

චරිත තුනක්

ඉවාන් පවුලූශා

සියය

ඉවාන් පවුලූශා

ප්‍රතිලෝම

ඉවාන් පවුලූශා

කොහේ හෝ

ඉවාන් පවුලූශා

මචං....................

ඉවාන් පවුලූශා

කාකි පාට හීන

ඉවාන් පවුලූශා

දමනය 3

ඉවාන් පවුලූශා

හීන දිගන්තේ

ඉවාන් පවුලූශා

ස්වප්න සුවිසැරිය

ඉවාන් පවුලූශා