වාස්තු දෝෂ සහ මළබද්දය

පල්ලියේ කතා

ඔලු කන ජෝතිෂ්‍ය

පල්ලියේ කතා

ලැබුණු දේ ඇති ද ?

පල්ලියේ කතා

හඳහාමී ~ නන්දා මාලිනී

පල්ලියේ කතා

රාළහාමි

පල්ලියේ කතා

වාස්තු දෝශ සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය

පල්ලියේ කතා

වෘකයින් දෙදෙනාගේ සටන

පල්ලියේ කතා

මම කව්ද ?

පල්ලියේ කතා

රජතුමාගේ සිහිනය

පල්ලියේ කතා

ඉටිපන්දමේ උනුසුම

පල්ලියේ කතා

ඉතුරු කිරි ටික

පල්ලියේ කතා

හිඟාකෑම

පල්ලියේ කතා

ඉන්න්න විදිහටම එන්න

පල්ලියේ කතා

වැරදිකරු ස්වාමීනී

පල්ලියේ කතා

ගල් ගෝනිය

පල්ලියේ කතා

මෝඩ මාලුවා

පල්ලියේ කතා

ඇඳෙන් බිමට

පල්ලියේ කතා

පිරිච්ච කළගෙඩියක් වගේ

පල්ලියේ කතා

මීගමුව නත්තල් කලාපය 2013

පල්ලියේ කතා

දාං ලෑල්ලේ නීති

පල්ලියේ කතා