කුමක් ලියන්නද සමරු පොතේ....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

යලි හමු වීම....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

දඟකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා ...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

සුද්දි නගේ නුඹෙ හිනාව....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

SAITM නඩුවෙන් වත් ඉගෙන ගනිමු....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

පුංචි පුතා මගේ ඉස්කෝලේ ගිය...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

ලා සඳ එළියේ නා පෙති හැලිලා

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

ඔබ තාම නෑ දයාවියෙ මට ආදරෙයි කියා....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

මා එක්කලා අමනාපව වී දබර

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

Jenny's Wedding - සමලිංගික විවාහයට එහා දෙයක්...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

අමතනු මැන මගේ දුරකථනය අංකය 24....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

මුලාග්ගාය හැදුණු දේශපාලකයිනි ක්ලින්ටන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

ප්‍රශ්නය හරි තැනින් අල්ලා ගනිමු.

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

නිර්මාල් ට රුපියල් දෙක දී අපට ඇරපියව්......

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

සැරසිලි ගොක්කොල පෝරුව අයිනේ..

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

IQ සමාජවාදයේ සිට EQ සමාජවාදයට....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

හීන් සැරේ ඔබ ආවා.....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

මලින් මලට ඉගිලුනාට සමනලයින් නොවේ...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

මං හින්දා ඔබෙ නෙතඟින් කඳුලක් හෙලන්නෙපා..

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

මහින්දට තුන්වරක් බැරි උනොත්...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...