මොකක්ද මේ එයාර්බස්??

Faculty Of Science Students

The horrific life story of our daily used plastics

Faculty Of Science Students

Lunch sheets banned?

Faculty Of Science Students

විද්‍යා පීඨයේ වසරේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ශිෂ්‍යයා, දිල්හාන් මානවඩු.

Faculty Of Science Students

July 7th: a remarkable day in the history of Sri Lankan Medicine.

Faculty Of Science Students

Operant conditioning: to reward or to punish?

Faculty Of Science Students

ගොළු හදවත්

Faculty Of Science Students

Classical conditioning and Pavlov’s dog experiment

Faculty Of Science Students

Weird how things change…

Faculty Of Science Students

Allure

Faculty Of Science Students

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය වර්ග

Faculty Of Science Students

ඔබ නොවූ ඔහු – 3

Faculty Of Science Students

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශ විශ්ව විද්‍යාලයකට අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? (How to apply for Higher Studies)

Faculty Of Science Students

The First Hero

Faculty Of Science Students

මගේ නාටකය

Faculty Of Science Students

The Wait

Faculty Of Science Students

අපට දෙන අණ නො තකමු ද?

Faculty Of Science Students

Night tales

Faculty Of Science Students

The blind wife : පස්වන කොටස

Faculty Of Science Students

‍යළිත් මට ඉඩදෙන්න

Faculty Of Science Students