විද්‍යා ප්‍රබන්ධ කතා අංක එක්දහස් අටසිය අසූ පහ

බස්සිගේ නවාතැන

චරපුරුෂයෝ

බස්සිගේ නවාතැන

දොළොස්දාහක්! - Scifi

බස්සිගේ නවාතැන

සුදු පසුබිමේ හඬලන උදාරම් නිල් කුකුළා - GLF2017

බස්සිගේ නවාතැන

වීදුරු බුජම

බස්සිගේ නවාතැන

නත්තල් තොප්පි!

බස්සිගේ නවාතැන

ඇත්ත වුනොත් තිත්ත වෙන නත්තල් බොරුව

බස්සිගේ නවාතැන

ප්‍රීති චිකිත්සා

බස්සිගේ නවාතැන

රට්ටු කියන කතා

බස්සිගේ නවාතැන

මොනවාද ඔබ මොනවාද ඔය කියන්නේ?

බස්සිගේ නවාතැන

තොරණෙන් බැස සිල්ගන්නා මකරු – "මකර තොරණ"

බස්සිගේ නවාතැන

පම්පෝරි සහ කයිවාරු

බස්සිගේ නවාතැන

ඇඳට නගින්නට පෙර - 2 කොටස

බස්සිගේ නවාතැන

ඇඳට නගින්නට පෙර – 1 කොටස

බස්සිගේ නවාතැන

ඉන්දික සහ බාර්-පූසෝ

බස්සිගේ නවාතැන

උලලේනාගේ පරපුරේ අපි - බකමූණාගේ පරපුරේ අපි

බස්සිගේ නවාතැන

කටු පොකුරු සිප ගනිමි හෙට මලක් වනු පිණිස

බස්සිගේ නවාතැන

ආදර උද්‍යානය

බස්සිගේ නවාතැන

සල්

බස්සිගේ නවාතැන

අහස් රහස්

බස්සිගේ නවාතැන