ඔබ ඉන්න තිබුනා

සඳපහන

එන්න එළියට..

සඳපහන

ගිනි ..

සඳපහන

ජිවිතයට ඉඩදෙමි

සඳපහන

කවි ලියන සඳ

සඳපහන

පසුතැවිල්ල

සඳපහන

දූත ගීතය

සඳපහන

ඇහැරින්න

සඳපහන

අං පාර

සඳපහන

රේඛා

සඳපහන

මහතෙකු සිටී සොඳින් (?)

සඳපහන

ගොළු බෙල්ලා සහ කොලු-බෙල්ලා

සඳපහන

ප්‍රශ්න !!!

සඳපහන

මෙතැන් සිට වත්..

සඳපහන

සඳ, ඇවිත් කොහොමද ?

සඳපහන

තටු නොසිඳි හිත

සඳපහන

ඇරයුම්..

සඳපහන

ඉනික්බිති

සඳපහන

ගෝලයාගේ කවිය

සඳපහන

කිරි, පැණි හඳෙන් ම ය ..

සඳපහන