එරබද්ද

සඳපහන

එරබද්ද!

සඳපහන

මචං ඇට්ලස්

සඳපහන

වැහිවලට ඉස්සර..

සඳපහන

යථාවත

සඳපහන

හරි රහයි!

සඳපහන

මේ සා විකල් නගරෙක

සඳපහන

ආදරණීය ගෲෂා

සඳපහන

නත්තලට ඉඩ දෙන්න!

සඳපහන

සීත සමයෙහි නවතිමි!!

සඳපහන

'' ඔව....ඒත්, ඒ හැම දේටම හේතුවක් තිබුණා ''

සඳපහන

ඉඩ ඇත ...

සඳපහන

බැරිද ඇවිදින් යන්න

සඳපහන

සඳෙන් අසමි

සඳපහන

මධු මත් මතක ...

සඳපහන

ණය

සඳපහන

තෙතබරිත හවසක සිතුවිළි

සඳපහන

අසංක්ෂිප්ත අත්පිටපතකින් කොටසක් !!!

සඳපහන

සිසිරයේ පළමු සන්ධ්‍යාව...

සඳපහන

වලාකුළු උපදිනා තැන

සඳපහන