වැළපෙන්නිය

සඳපහන

ගෝලයාගේ කවිය

සඳපහන

අවුරුද්ද එනකොට

සඳපහන

අං පාර

සඳපහන

අංකූරෝ

සඳපහන

වියත්-මං

සඳපහන

ඉනික්බිති

සඳපහන

ලොවෙන් අඩක් තනි යායකි

සඳපහන

අරුණෝදය

සඳපහන

විල් තෙම

සඳපහන

ඍතුවෙන් ඍතුවට..

සඳපහන

කරගැට

සඳපහන

වියළි

සඳපහන

වසන්තේ කෙලවර

සඳපහන

දූලි මල

සඳපහන

ඝාතකයින් අතර

සඳපහන

පමා වූ අළුයම

සඳපහන

බිඳුණු කැඩපත

සඳපහන

සුබ උදැසන

සඳපහන

අඩක් දුර..

සඳපහන