මගේ දෑස් පින්කර ඇති අපූරුව...................................... හැමර් එකක් දකින්නට තරම්,

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

නැගිටපල්ලා, නැගිටපල්ලා, උඹලගේ කාලය ඇවිල්ලා ..........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

අදක් නැති අපි කෝම හෙටක් ගැන හිතනවා ..................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඉනි වැට ළග බලා හිදී අප එන තුරැ අම්මා ................../ විචාර / සුරංග එස් විජේසූරිය

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

මම වෙන්න ඉඩ දෙන්න ...................................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

මං කවදාවත් ඔය වගේ වැඩ කරලා නෑ.................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

පියඹලා වරෙන් පුත දෙව්විමන් අැත බලං.........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඔබයි හිමියනි ලොවක් පතනා මෙතේ බුදු රජිඳෝ..............

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

සල්ලි එපා ගෙදර එන්න ....................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

කොහෙන්ද මේ කොණ්ඩයාට අයියෙක් අෑ......................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

කාක්කෝ.........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

උඹට සෙට් වෙලා තියෙන්නෙ පට්ට කෑල්ළක්නෙ......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

නදීෂා හේමමාලිගේ නව සොයා ගැනීම ........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

මැරුණු අප්පා දනී නම් උඹ රෙදි නැතිව නටනා අගේ ..........................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

විජේතුංග මහත්තයාට පස්සේ අඩුම කාලයක් හිටපු ජනාධිපති..........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

දුකට කියන කවි ................ lll

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

කඳුළු හංගන දෙනෙත් අභියස......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

සඳට කියූ කවිය .................. I

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

කෝ ........නන්දා මාලනීලා කෝ ...........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

වඳුරා......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර