- ජීවන මං පෙත -

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

Untitled Post

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

පිටුපා ගියේ ඇයි......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

Untitled Post

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

Untitled Post

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඔබට සුභ ගමන්......!!!

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඈ කොහි අත ගියේදෝ......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

සිතින් පැන සෝ සුසුම් යයි පැරදී.............

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

යළි නොයෙන කාලයට හිත ඔහේ දුවනවා…....

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඒ විතරක් යෑ මර්සි ආච්චි කෙනෙක්................. හැක්

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

පාන්දර දිලෙන පිණි ඔහේ යනවා යන්න.............

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

මේ සඳම අද අෑ දකිනවානම්........................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඔබ සුළඟ වගේ......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

සිල්වා පව් මල්ලී......................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

රැග් එකේ රෙද්දෙන් වහන විළිලැජ්ජාව...........................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

සාධාරණ මැවිල්ල......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

- නො එනු මැන -

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

විශ්ව විද්‍යාල නවකවද විචාරය සහ නලීන් ද සිල්වාගේ සුළග එනු පිණිස විචාරය

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

රත්නපුර පැල්මඩුල් උඩරංවල විද්‍යාලයේ නෙලුම් මල් පිපුණු දා..........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර