හතරවැනි හයිකුව........

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ජන්දෙ දීල උඩට ගත්තෙ...

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඈ දනී නම්...!!!

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

කුරුටු සෙත්..........!

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

- ජීවන මං පෙත -

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

Untitled Post

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

පිටුපා ගියේ ඇයි......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

Untitled Post

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

Untitled Post

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඔබට සුභ ගමන්......!!!

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඈ කොහි අත ගියේදෝ......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

සිතින් පැන සෝ සුසුම් යයි පැරදී.............

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

යළි නොයෙන කාලයට හිත ඔහේ දුවනවා…....

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඒ විතරක් යෑ මර්සි ආච්චි කෙනෙක්................. හැක්

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

පාන්දර දිලෙන පිණි ඔහේ යනවා යන්න.............

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

මේ සඳම අද අෑ දකිනවානම්........................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

ඔබ සුළඟ වගේ......

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

සිල්වා පව් මල්ලී......................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර

රැග් එකේ රෙද්දෙන් වහන විළිලැජ්ජාව...........................

කුරුටු ගෑ ගී පවුර