හේ ඩිඩ්ල් ඩිඩ්ල් - ළමා කවියක අඳුරු ඉතිහාසය...

ඩ්‍රැකී

තව එක්තරා ඇත්ත කතාවක්...

ඩ්‍රැකී

රොසෙට්ටා පාෂාණය - 2 වන කොටස

ඩ්‍රැකී

මෞයි ගැන කතා - පොලිනීසියානු ජනකතා - දෙවැනි කොටස

ඩ්‍රැකී

බෙදුම්වාදය

ඩ්‍රැකී

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අපේක්ෂා කළ යුතු දේවල් - ඩ්‍රැකියාවෙලී විග්‍රහයක්

ඩ්‍රැකී

මෞයි ගැන කතා - පොලිනීසියානු / මඕරි ජනකතා

ඩ්‍රැකී

අන්දිරිස් කිත්තා, පරංගි සහ ගමට නමක්

ඩ්‍රැකී

ඔපිස් පුරාවෘත්ත - Legends in Govt. Service

ඩ්‍රැකී

රොසෙට්ටා පාෂාණය - 01

ඩ්‍රැකී

ඩ්‍රැකියා ගේ ඔපිස් කතා...

ඩ්‍රැකී

කාලිදාස ගෙ කතාවක්

ඩ්‍රැකී

ලෝකෙට ලොක්කා

ඩ්‍රැකී

ඉස්කෝලෙ මහත්තුරු සහ බටගම

ඩ්‍රැකී

ඉස්කෝලෙ මහත්තුරු සහ කයිකතන්දර

ඩ්‍රැකී

ඒක්තරා අැත්ත කතාවක්...

ඩ්‍රැකී

ඉස්කෝලෙ මහත්තුරු සහ තවත් කතා...

ඩ්‍රැකී

හතර බීරි කතා - ජන කතා ඇසුරිනි

ඩ්‍රැකී

හක වස්තුව - the journey of the Valampuri

ඩ්‍රැකී

Training සහ New Post (දුම්රියකරණය & අලුත් තැපෑල)

ඩ්‍රැකී