විප්ලවය සහ මිනිස්සු

Jayamal Sagara Kularathna

පොඩි හාමුදුරුවෝ

Jayamal Sagara Kularathna

One day

Jayamal Sagara Kularathna

විරු සැමරුම

Jayamal Sagara Kularathna

Life

Jayamal Sagara Kularathna

Worth things…

Jayamal Sagara Kularathna

*************

Jayamal Sagara Kularathna

=====================

Jayamal Sagara Kularathna

නුඹ ගඟක් මැයි

Jayamal Sagara Kularathna

වරද කොතැනද

Jayamal Sagara Kularathna

යාපනයේ සිසිදරන්ට

Jayamal Sagara Kularathna

එන්න

Jayamal Sagara Kularathna

ජේස්වරී

Jayamal Sagara Kularathna

වෙනස

Jayamal Sagara Kularathna

මිනිසුනේ…

Jayamal Sagara Kularathna

අම්මා

Jayamal Sagara Kularathna

මගෙ පැලට ඔබ එන්න

Jayamal Sagara Kularathna

මල්වර වූ දියණියට

Jayamal Sagara Kularathna