වැරදීම

Jayamal Sagara Kularathna

සැප දුක

Jayamal Sagara Kularathna

කර්මය

Jayamal Sagara Kularathna

තහනම් මල්

Jayamal Sagara Kularathna

වෙළද කලාපේ දියණියගෙන් අම්මාට

Jayamal Sagara Kularathna

කුහක මල්

Jayamal Sagara Kularathna

අවනඩුව

Jayamal Sagara Kularathna

නික්මයෑම

Jayamal Sagara Kularathna

වන බඹරු

Jayamal Sagara Kularathna

බොරුකාරයා

Jayamal Sagara Kularathna

දළ ඇත්තු

Jayamal Sagara Kularathna

Good bye

Jayamal Sagara Kularathna

එදා,අද

Jayamal Sagara Kularathna

නිරුවත

Jayamal Sagara Kularathna

විප්ලවය සහ මිනිස්සු

Jayamal Sagara Kularathna

පොඩි හාමුදුරුවෝ

Jayamal Sagara Kularathna

One day

Jayamal Sagara Kularathna

විරු සැමරුම

Jayamal Sagara Kularathna

Life

Jayamal Sagara Kularathna