නරි බුරති

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

බෙල්ලන්විල පන්සල

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

සිංගප්පූරු අනාථ සිහින 2

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

සිංගප්පූරු අනාථ සිහින

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

සිංගප්පූරුවේ කාපු චාටර් 2

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

සිංගප්පූරුවේ කාපු චාටර්

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

මහා වැස්සේ අහස්කුරු

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

අපේ අම්මා

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

මම කරපු රස්සා 2

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

නොගැලෙපන කතාව (අවසාන කොටස (සමහර විට))

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

මම කරපු රස්සා 1

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

CCTV ගෙදරදීම හයි කරමු 3

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

CCTV ගෙදරදීම හයි කරමු 2

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

CCTV ගෙදරදීම හයි කරමු

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

රංජිත් සහ ඩිංකි

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

නොගැලෙපෙන කතාව- 11 කොටස

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

කැරොකි ක්ලබ් වල නාස්ති වෙන දඩබ්බර ජිවත

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

පරාටා රසට කන්නේ කොහමද

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

බැංකොක් සවාරිය 2

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව

සුනාමි ළමයා

අහක බලන් ගහපු කොත්තුව