බටහිර දැනුමේ උගත්කම සහ සමාජ අසාධාරනය

මගේ රට | My Country

සිංහල නැව්

මගේ රට | My Country

මහින්දගෙ මිනිස්සු

මගේ රට | My Country

නව දේශපාලන ලෝකය

මගේ රට | My Country

රනිල් ඇන්ඳීම

මගේ රට | My Country

ශ්‍රී ලංකාව දුර්වල රාජ්‍යයක් බවට පත් කෙරීම

මගේ රට | My Country

හිතට ආඩම්බරද දැන්?

මගේ රට | My Country

අධ්‍යාපන කඩ

මගේ රට | My Country

සයිටම්

මගේ රට | My Country

සමලිංගික බව අයිතියක්ද?

මගේ රට | My Country

අපේ කලාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙනයාම

මගේ රට | My Country

ඇමෙරිකන් බයියෝ

මගේ රට | My Country

ප්‍රත්‍යක්‍ෂ දැනුම්

මගේ රට | My Country

එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක්

මගේ රට | My Country

ඉඩම් කොල්ලය

මගේ රට | My Country

ලොකුම මංකොල්ලය

මගේ රට | My Country

තණ අග පිණි බිඳු වැනි පණ

මගේ රට | My Country

වංසේ

මගේ රට | My Country

මැරපාලනය ජාතිවාදය උදෙසායි

මගේ රට | My Country

අයියෝ වරාය! අයියෝ රට!!

මගේ රට | My Country