සුදුසුකම් නැති අයවලුන් ඇදුනුම්කමින්, බලපුලුවන්කාරකමින් තනතුරු ගන්නා විට, ගමේ කියන්නේ පන්දමෙන් ගිය බවය.මූල කතාව නොදන්නා මුත් ඔය පන්දම් ඇල්ලීම ගැන අප්පච්චී නිතර පිලිකුලෙන් කියනු මට ඇසී තිබේ. සුදුසුකම් නොමැතිව, ඉහලට යාමට නුසුදුස්සෝ පන්දම් අල්ලති. මොනවා වුනත්, පන්දමෙන් ආ බව දන්නා නිස ඉහල ශ්‍රේණියේ සිට පහල ශ්‍රේණියේ කවුරුත් එවැන්නන්ට වැඩ කරන්නේ කිසියම් අපුලකින්ය. ඒත් දැන් කාලය වෙනස්ය. ජන්දයක් ද අත ලග ...

මද පවන සිඹ බලමි හුරු සුවද නෑ දැනුනේ නාදුනන මුහුනු මැද හුරු හිනාවයි හෙව්වේ බැදී ඇත අපෙ මතකයන් මවෙත හෙවනැල්ල මෙන් නොහෙලාම බැල්මකුදු හිරුට නෙත් ලා හිදිමි බැස ගියත් හිරු, නොයෙයි මහ රෑට නින්දේදී යලිත් ඒ මතකයන් පාරවයි හද මගේ මගෙ සුසුම් සිහිලක් වේවා මග බලන ඔය නෙතට දකින්නට දින ගනින්නම් නුඹේ පුරුදු හසරැල්ල ...

The beauty of ACGT s…. Enter into the world of tiny little sparkling particles , bonding with each other bringing the world into life. Look at the way they evolve, making thousands and thousands of bonds spreading the life all over. See that small kid, playing with his mom in the ground? Doesn’t he have the eyes as twinkling as his mother’s? They made ...

Installing scikit-learn in Windows (scikit-learn)http://scikit-learn.org/stable/index.html is a collection of tools developed in python for data mining and data analysis. The detailed steps on installation are described here . http://scikit-learn.org/stable/install.html I used the method of third party distributions of scikit learn, which is python(x,y) if you want to install onWindows. Following are simple steps to quickly set up it on windows. Download  https://code.google.com/p/pythonxy/. This comes with ...

Catch the bus on time, which will not reach the destination on time treasure the winning moment, it might not last for a long time. be jobless and become the Entrepreneur of the year, to deal with unexpected hiding all the fear. Get into the wrong train and fall in love, Keep looking towards future, worrying what is now. be ...

Hands on in Google Cardboard Today I got the opportunity to try out Google Cardboard. Thanks to Shamika, we have one at the Peradeniya Computer Engineering Department to play around with. Google cardboard  (https://www.google.com/get/cardboard/get-cardboard.html) is a simple paper product, which consists of bunch of cardboard and 2 lenses and works as a phone based Virtual Reality viewer , once assembled using a magnet to handle ...

You can easily configure you emails residing on a Linux server to be forwarded into an email address you prefer. For an example if you want your emails at stu01@ce.pera.lk to be forwarded to stu01@gmail.com , you could do this by editing the .forward file in your home folder. .forward is  a utility provided  for individual users on Linux to ...

This is linked to my previous post In this blog post, I would also like to share this awesome post I found through internet, I have no idea who the actual writer is but am grateful to him/her for presenting it, exactly what we all need to , but could not better. Have you ever watched them sleep? —————————————————- ...

This is linked to my previous post In this blog post, I would also like to share this awesome post I found through internet, I have no idea who the actual writer is but am grateful to him/her for presenting it, exactly what we all need to , but could not better. Have you ever watched them sleep? —————————————————- ...

I love my parents and dedicate this post for them. Not only for them but also to all the parents , who strives hard daily for their children loving them unconditionally. The title of this post is “pure love”, and it is exactly what I wanted to write about: pure love: The love of parents . Parents are like this ...

I love my parents and dedicate this post for them. Not only for them but also to all the parents , who strives hard daily for their children loving them unconditionally. The title of this post is “pure love”, and it is exactly what I wanted to write about: pure love: The love of parents . Parents are like this ...

ඔය දෙපා මග ගෙවුනේ මට පාර එලි වෙන්න. දෑසේ කදුලැල් නැගුනේ මගේ සිනා පූදින්න. සිහිල මට ගෙනාවේ නුබේ සිරුරේ නැගි ඒ ඩාබිදුයි, හිනැහෙන්නේ මම පැලදගෙන අද නුබ තනා දුන් ඒ ඔටුන්නයි. නොපතාම කිසිවක් යලිත් අප්පච්චි නුබ පින් පුරනවා.. පන්සලේ නොව නුබෙ හදවතේ මල් පුදසුනක් මම දකිනවා… කෙලෙස නුබේ ණය පියවම්ද, මගේ හිත බර වෙනව. සලුවකින් පිසමින් මහමෙරක්, මම තාම ඊට ...

Memories from Singapore : Day 1 I am so excited to attend the summer SOC 2014 at School of Computing, National University of Singapore. The event will be held from 27th of May to 30th of May. I have arrived at Singapore on 26th of May from Changi airport, which is the main airport in Singapore. Everything for a visitor has been made easier in the ...

Memories from Singapore : Day 1 I am so excited to attend the summer SOC 2014 at School of Computing, National University of Singapore. The event will be held from 27th of May to 30th of May. I have arrived at Singapore on 26th of May from Changi airport, which is the main airport in Singapore. Everything for a visitor has been made easier in the ...

ඔය දෙපා මග ගෙවුනේ මට පාර එලි වෙන්න. දෑසේ කදුලැල් නැගුනේ මගේ සිනා පූදින්න. සිහිල මට ගෙනාවේ නුබේ සිරුරේ නැගි ඒ ඩාබිදුයි, හිනැහෙන්නේ මම පැලදගෙන අද නුබ තනා දුන් ඒ ඔටුන්නයි. නොපතාම කිසිවක් යලිත් අප්පච්චි නුබ පින් පුරනවා.. පන්සලේ නොව නුබෙ හදවතේ මල් පුදසුනක් මම දකිනවා… කෙලෙස නුබේ ණය පියවම්ද, මගේ හිත බර වෙනව. සලුවකින් පිසමින් මහමෙරක්, මම තාම පාරමී ...

ඔය දෙපා මග ගෙවුනේ මට පාර එලි වෙන්න. දෑසේ කදුලැල් නැගුනේ මගේ සිනා පූදින්න. සිහිල මට ගෙනාවේ නුබේ සිරුරේ නැගි ඒ ඩාබිදුයි, හිනැහෙන්නේ මම පැලදගෙන අද නුබ තනා දුන් ඒ ඔටුන්නයි. නොපතාම කිසිවක් යලිත් අප්පච්චි නුබ පින් පුරනවා.. පන්සලේ නොව නුබෙ හදවතේ මල් පුදසුනක් මම දකිනවා… කෙලෙස නුබේ ණය පියවම්ද, මගේ හිත බර වෙනව. සලුවකින් පිසමින් මහමෙරක්, මම තාම පාරමී ...

Previous Page