නිතරම ඇහෙන්න ලැබෙනවා ඇතම් පාර්ශවයන් “ආනයන අඩු කල යුතුයි!”, නතහොත් “අපනයන වැඩි කර ආනයන අඩු කරමු!” යනාදී වශයෙන් පැවසීම. මේවා වැරදි තර්ක. ආනයන සහ අපනයන හරියට නිවුන් සහොදරයො හා සමානයි. එකම කාසියෙ පෑති දෙකක්. ලොව පුරාම දැන් පැතිරෙන නිපයුම් ජාලයන්හි සාර්ථකත්වය රැන්දී පවතිනේ ආනයන සහ අපනයන එකට ක්‍රියාකරන නිසා. ඈසියවේ බොහො රටවල් මේ නිශ්පාදන ජාල […] ...

I was at a very interesting session on ‘The New Global Financial Order’ at the UNESCAP Asia Pacific Business Forum last week, and something that one of the speakers said struck me. He remarked, “This was a financial crisis more than an economic crisis. It should never have happened. Money was originally only a medium of […]

Earlier this week, economists, policymakers, and business leaders from across the Asia-Pacific region gathered in Bangkok for the UNESCAP’s Trade and Investment Week. Participating in it gave a valuable insight into how economic growth is panning out across the region, and how stakeholders are adapting to a new post-2015 era of development priorities – the Sustainable Development Goals or […] ...

These robotic vacuum cleaners seem to be growing in popularity, particularly in East and South East Asia. Spotted these displayed in the electronics and home section of a mall in Bangkok. The most popular seem to be the Samsung and the LG ones, pictured here.     Dyson, the legendary vacuum manufacturer, is reportedly coming up […]

In recent years, much of our foreign policy has been preoccupied with managing international relations related to the end of the war, human rights and governance issues. But as a country seeking to be a serious regional economic player, attracting foreign investment, and boosting prosperity for its citizens, it was high time we reoriented this. Our […]

A recent visit to France was quite revealing in the context of something I had written last year. While at IPS, I authored the Policy Perspectives chapter of the annual State of the Economy (SOE) report a couple of times and in last year’s edition on ‘Rising Asia‘ I had written about consumption in Asia and […]

How can Sri Lanka stand out as a tourism destination? That’s a question that continues to challenge tourism development officials and hospitality industry professionals alike. The country faces a twin challenge of meeting ambitious targets (the latest one of 4 million tourists by 2020) while also attracting higher-end tourists. It’s certainly not a pipe dream. […]

By now, we have all heard about the sad hit-and-run killing of a female leopard in Yala last week. It is yet another instance of reckless driving by safari jeep drivers inside the national park, and another nail in the coffin of a wonderful park that is increasingly becoming too crowded to enjoy. In 2012, BBC’s correspondent in […]

In the midst of tumultuous global markets, a migrant crisis in Europe on top of their economic weaknesses, and continued bloody conflicts in the Middle East, the global economic order continues to be shaped and reshaped every day. Attending the recent Global Shapers Annual Meeting of the World Economic Forum (WEF) gave a unique insight […]

During a recent work visit to Switzerland I had a bit of down time and decided to visit some lesser-known sights in the country. I stumbled upon this Roman era amphitheatre located in present day Avenches (Aventicum, back then). It so happened that this area was celebrating its 2000 year anniversary. The amphitheatre saw intense entertainment in […]

Have you noticed how sales assistants at cosmetic and skincare product stores like Clinique or Kiehl’s in airport duty free wear white coats that are identical to those worn in laboratories (and also by pharmacists)? It’s a very clever strategy of subliminal messaging by these brands.   What it probably aims to do is to […]

Previous Page