දෙරණ සිනමා උළෙලට ප්‍රේක්ෂක සහභාගිත්වය

cinema.lk

කෙටි චිත්‍රපට නිර්මාණකරුවන්ට දෙරණ අතහිත

cinema.lk

Cinema of Tomorrow – දෙවැනි පියවර

cinema.lk

දෙරණ සිනමා සම්මාන – අවසන් තීරණය ජූරිය සතුයි

cinema.lk

දෙරණ සන්සිල්ක් සිනමා උළෙල නරඹන්න කැමතිද..?

cinema.lk

දෙරණ Cinema of Tomorrow සිනමා උළෙල ඇරඹෙයි

cinema.lk

දෙරණ සිනමා සම්මාන උළෙල නැරඹීමට අවස්ථාවක්

cinema.lk

හෙට දවසේ සිනමාවට දෙරණ අත්වැල

cinema.lk

දෙරණ Sunsilk Cinema of Tomorrow 2017

cinema.lk

යුරෝපීය සිනමා උළෙලක් කොළඹදී

cinema.lk

දෙරණ සිනමා සම්මාන 2017 – ජනප්‍රියම නිළිය – ඔබේ මනාපය කාටද

cinema.lk

දෙරණ Sunsilk Cinema of Tomorrow 2017

cinema.lk

දෙරණ සිනමා සම්මාන – ජනප්‍රියම නළුවා – ඔබේ මනාපය කාටද..?

cinema.lk

දෙරණ සන්සිල්ක් සිනමා සම්මාන – සූදානම (හයවැනි පියවර)

cinema.lk

දෙරණ සිනමා සම්මාන – මෙවර විශිෂ්ටයින් කවුරුන්ද….? (පස්වැනි පියවර)

cinema.lk

ජපාන සිනමා උළෙල 2017 තරංගනියේදී

cinema.lk

යාපනය ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙල (Jaffna International Film Festival) සාර්ථකව අවසන් කෙරෙයි

cinema.lk

2017 දෙරණ සිනමා අභිෂේකයට සියල්ල සුදානම් (සිව්වැනි පියවර)

cinema.lk

Derana Sunsilk Film Award 2017 මෙවර විශිෂ්ටයින් කවුරුන්ද..?? (තුන්වැනි පියවර)

cinema.lk

දෙරණ පස්වැනි සිනමාභිෂේකයට සියල්ල සුදානම්..(දෙවෙනි පියවර)

cinema.lk