උදයකාන්තගේ හොර(ර්) වැඩ

cinema.lk

උදයකාන්තගේ හොර(ර්) වැඩ

cinema.lk

මනීෂා යළි රංඟනයට

cinema.lk

මනීෂා යළි රංඟනයට

cinema.lk

ශමීරගේ දඟකාර හීනය – මෝටර් බයිසිකල්

cinema.lk

ශමීරගේ දඟකාර හීනය – මෝටර් බයිසිකල්

cinema.lk

‘සරිගමපා’ හඬ කැවීම් වැඩ අරඹයි.

cinema.lk

‘සරිගමපා’ හඬ කැවීම් වැඩ අරඹයි.

cinema.lk

සිග්නිස් (SIGNIS) උළෙල සදහා නිර්මාණ භාර ගැනේ.

cinema.lk

සිග්නිස් (SIGNIS) උළෙල සදහා නිර්මාණ භාර ගැනේ.

cinema.lk

සාක් සිනමා සම්මාන උළෙලේ හොඳම නිළිය කෞශල්‍යා

cinema.lk

සාක් සිනමා සම්මාන උළෙලේ හොඳම නිළිය කෞශල්‍යා

cinema.lk

කාන්ස් 2016….

cinema.lk

කාන්ස් 2016….

cinema.lk

ආදරණීය කතාවක් දෙමළ උපසිරැසි සමඟින් එළියට

cinema.lk

ආදරණීය කතාවක් දෙමළ උපසිරැසි සමඟින් එළියට

cinema.lk

ලකී ඩයස්ගෙන් චිත්‍රපටයක් හා ටෙලි නිර්මාණයක්

cinema.lk

ලකී ඩයස්ගෙන් චිත්‍රපටයක් හා ටෙලි නිර්මාණයක්

cinema.lk

සිව්වන දෙරණ සම්මාන උළෙලේ නිර්දේශිත නාමයන්

cinema.lk

හොඳම හා ජනප්‍රියම චිත්‍රපටය හෝ ගානා පොකුණ

cinema.lk