තවත් එක් සිකුරාදාවක් නොවුණු සිකුරාදාවක්!

සිඩ්නි සිතුවිලි

ශීතයත් සමග පත්තර...

සිඩ්නි සිතුවිලි

බටහිර දෙසට පළමු වරට...!

සිඩ්නි සිතුවිලි

මතක සිතුවම්

සිඩ්නි සිතුවිලි

නීල් සහ හායි

සිඩ්නි සිතුවිලි

ඉසිඹුවකට අවසර!

සිඩ්නි සිතුවිලි

‘සිල්ලර‘ ජීවිත

සිඩ්නි සිතුවිලි

සොහොයුරිය

සිඩ්නි සිතුවිලි

ආදරයට අලුත් වදනක්

සිඩ්නි සිතුවිලි

අපරිමිත කතන්දර

සිඩ්නි සිතුවිලි

ආයුබෝවන් බෙතී

සිඩ්නි සිතුවිලි

ජූනි සහ ජූලි

සිඩ්නි සිතුවිලි

සිඩ්නියේ සිට ලියමි!

සිඩ්නි සිතුවිලි

පාට සහතික

සිඩ්නි සිතුවිලි

‘කඳුවැටියත් මුහුදත් අතරින්...‘

සිඩ්නි සිතුවිලි

‘වොලොන්ගොන්‘

සිඩ්නි සිතුවිලි

‘ගිහින් එන්න!‘

සිඩ්නි සිතුවිලි

චොකලට්

සිඩ්නි සිතුවිලි

චෙස් පොඩ්ඩෝ

සිඩ්නි සිතුවිලි

චෙස් ශූරයෝ

සිඩ්නි සිතුවිලි