බිරිඳ මගේ ඔබ...

Sirage Kamare

නුවර මැණිකේ

Sirage Kamare

නැග්රැක් බංගලාවේ රැයක්

Sirage Kamare

ගල්කඩවල චූටි හීන

Sirage Kamare

කලකට පසු....

Sirage Kamare

නුවන් කුලසේකරගේ කදුළු සමග එක් වූ කන්දේගම සතුටු කදුළු

Sirage Kamare

කන්දේගමට අරුණළු පෑයූ වගයි.

Sirage Kamare

කිරි කෝඩු සිරාගේ සිරිපා කරුණාව

Sirage Kamare

සිරා කොලුවාගේ පළමු ගීතය අහමුද ?

Sirage Kamare

මයිනරය, Vibration සහ තවත් කථා

Sirage Kamare

දිඹුලාගල දෙසට හැරෙමු !

Sirage Kamare

මොරිස් මයිනරය සහ Vibration

Sirage Kamare

බියුටිෆුල් ස්ටෝන්

Sirage Kamare

ම‍ගෙ 8000 ට කෙළියා ඕයි !

Sirage Kamare

උපුල් විලේදී මනුස්සකමේ සුවඳ විඳ ගත්තෙමි.

Sirage Kamare

පරංගියාවාඩියට තෑගි දෙන්නට ගියෙමි.

Sirage Kamare

සාජන් සිල්වා

Sirage Kamare

බණ්ඩාර (2 කොටස)

Sirage Kamare

බණ්ඩාර

Sirage Kamare

බත් සමග මනුස්ස කමත් බෙදූ දන්සැලක්

Sirage Kamare