වාහනයක් ගන්නවා නම් අද හෙටම ගන්න වෙයි...

සංවේදී (Sanwedi)

නුහුරු හැඟුමක්

සංවේදී (Sanwedi)

තෙරිපැහැ හිමියන්ගේ මහා පාවාදීම...!

සංවේදී (Sanwedi)

ඉගිල්ලෙන මාළු සංවේදී ඇසින්... (21+)

සංවේදී (Sanwedi)

දශක දෙකකට පෙර අද වන් දවසක....

සංවේදී (Sanwedi)

මාර්ෂල් ලෝ

සංවේදී (Sanwedi)

පිරිමින්ගේ විවාහය ගැන බමුණු මත

සංවේදී (Sanwedi)

මාරු කාසි

සංවේදී (Sanwedi)

සමාජවාදය බලෙන් ඇඟේ ගැසීම

සංවේදී (Sanwedi)

සත්තු

සංවේදී (Sanwedi)

කඩ්ඩ ඇණයක් වෙලා තියෙන්නෙ ඇයි...?

සංවේදී (Sanwedi)

පසුතැවීම

සංවේදී (Sanwedi)

වෙඩි කෑ උන් වෙනුවෙන් ධනපතියාගේ සටහන

සංවේදී (Sanwedi)

මගේ හිතවත් බැචාලා වෙතටයි

සංවේදී (Sanwedi)

කට්ට කෑම

සංවේදී (Sanwedi)

බාප්පලාගේ බලාපොරොත්තු කඩකිරීමේ සතුට

සංවේදී (Sanwedi)

මගේ මංගල දැන්වීම

සංවේදී (Sanwedi)

බුදුන් පොරක්ද...?

සංවේදී (Sanwedi)

පුනර්භවය පට්ටපල් බොරුවක්....?

සංවේදී (Sanwedi)

පියාඹන මාලුවා සහ තවත් කතා

සංවේදී (Sanwedi)