මනුස්සකම නැති වෙලා ද? කාලය හරස් වෙලා ද?

සමකය වටේ

සරළ ඉවුම් පිහුම් chikan soup with wegitable & garlic bread

සමකය වටේ

සබඳ; අපි කවුරුත් මිනිස්සුනේ...

සමකය වටේ

ස්ත්‍රීවාදයෙන් බැහැරව ලියැවුණු කාව්‍ය සංග්‍රහ දෙකක්

සමකය වටේ

ස්ත්‍රීවාදයෙන් බැහැරව ලියැවුණු කාව්‍ය සංග්‍රහ දෙකක්..

සමකය වටේ

හුදකලාව

සමකය වටේ

සිතේ සතුට පතා ගල් කැපුවා ඇති ගල් අලවමු - Gravity Glue Meditation

සමකය වටේ

කවුද වැරැදි - who are wrong

සමකය වටේ

සැඟවුණු සුන්දරත්වය සොයා මී මුරේ දේවාලකඩුල්ලට චාරිකාවක්

සමකය වටේ

පුරවැසි මාධ්‍යකලාව මඩ දේශපාලනය හා free media

සමකය වටේ

ඩැනි ගේ බත්

සමකය වටේ

සමාජවාදයෙන් ධනවාදයට - What is knowledge capital?

සමකය වටේ

සතුට සොයා.............

සමකය වටේ

හිත ගිය මිනිසෙක් ගැන වදනක්

සමකය වටේ

සිහිනය සැබෑකරන දා එන්න පොලොන්නරුවට..

සමකය වටේ

ගඟක් මැද රැයක්

සමකය වටේ

සුමුදු සේලයෙන් වැසී ගිය දුම්බර මිටියාවතේ කඳුළු නිම්නය කහටලියද්ද

සමකය වටේ

Facebook and Instagram are down right now

සමකය වටේ