"ලංකාවේ උසම ස්ථානයකටත් උඩින් ලංකාව දිහා බලන්නට ඇත්නම්" යන සිතිවිල්ල යම් අයකෙුගේ සිතට කිසියම් දවසක පැමිණ ඇත්නම් නිසැකවම ඊට පිළිතුර 'ලවර්ස් ලීප් පාගමන' වනු ඇත. ...

Cafe Japan does a great sushi platter – it's one of the best in town, and they deliver as well. This is a good option to consider for a house or office party of Japanese food.

Previous Page