පූජ්‍ය පක්ෂයට දේශපාලනය විවෘත විය යුතුද? පසුබිම: බෞද්ධ භික්ෂූන් දේශපාලනයට ඇතුළුවීම පසුගිය දශකයේ අධික ලෙස සිදුවූ අතර මේ වන විට පූජ්‍ය පක්ෂයට මැති සභය තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතක් පිලිබඳ පුවත් පළවෙමින් පවතී. පූජ්‍ය පක්ෂය දේශපාලනයට සම්බන්ධ වීම ඔවුන් හට ඇති අයිතියක් පමණක් නොව යුතුකමක්ද බව මෙම ලිපියේ තර්කයයි. ප්‍රතිවිරුද්ධ තර්කය සඳහා මීට පෙර ලිපිය බලන්න. මූලික සිද්ධාන්ත සෝවාන් වනතුරු ඕනෑම භික්ෂුවකට ලෝභය මෙන්ම ක්‍රෝධයද ඇතිවිය ...

පූජ්‍ය පක්ෂයට දේශපාලනය විවෘත විය යුතුද? පසුබිම: බෞද්ධ භික්ෂූන් දේශපාලනයට ඇතුළුවීම පසුගිය දශකයේ අධික ලෙස සිදුවූ අතර මේ වන විට පූජ්‍ය පක්ෂයට මැති සභය තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතක් පිලිබඳ පුවත් පළවෙමින් පවතී. පූජ්‍ය පක්ෂය දේශපාලනයට සම්බන්ධ වීම ඔවුන් හට ඇති අයිතියක් පමණක් නොව යුතුකමක්ද බව මෙම ලිපියේ තර්කයයි. ප්‍රතිවිරුද්ධ තර්කය සඳහා මීට පෙර ලිපිය බලන්න. මූලික සිද්ධාන්ත සෝවාන් වනතුරු ඕනෑම භික්ෂුවකට ලෝභය මෙන්ම ක්‍රෝධයද ඇතිවිය ...

පූජ්‍ය පක්ෂයට දේශපාලනය විවෘත විය යුතුද? පසුබිම: බෞද්ධ භික්ෂූන් දේශපාලනයට ඇතුළුවීම පසුගිය දශකයේ අධික ලෙස සිදුවූ අතර මේ වන විට පූජ්‍ය පක්ෂයට මැති සභය තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතක් පිලිබඳ පුවත් පළවෙමින් පවතී. පූජ්‍ය පක්ෂය හා දේශපාලනය මිශ්‍ර කිරීම ආගමට හා දේශයට යන දෙකටම හානිකර බවත්, මෙම පනත සම්මත විය යුතු බවත් මෙම ලිපියේ තර්කයයි. ප්‍රතිවිරුද්ධ තර්කය ඊළඟ ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. මෙයට තර්ක දෙකකි. එකක් අධ්‍යාත්මිකය. අනෙක ...

පූජ්‍ය පක්ෂයට දේශපාලනය විවෘත විය යුතුද? පසුබිම: බෞද්ධ භික්ෂූන් දේශපාලනයට ඇතුළුවීම පසුගිය දශකයේ අධික ලෙස සිදුවූ අතර මේ වන විට පූජ්‍ය පක්ෂයට මැති සභය තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතක් පිලිබඳ පුවත් පළවෙමින් පවතී. පූජ්‍ය පක්ෂය හා දේශපාලනය මිශ්‍ර කිරීම ආගමට හා දේශයට යන දෙකටම හානිකර බවත්, මෙම පනත සම්මත විය යුතු බවත් මෙම ලිපියේ තර්කයයි. ප්‍රතිවිරුද්ධ තර්කය ඊළඟ ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. මෙයට තර්ක දෙකකි. එකක් අධ්‍යාත්මිකය. අනෙක ...

ඉන්දියාව අප මිතුරකුද, සතුරකුද? (2) පසුබිම: මේ වසරේ (2012) මුල් භාගයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ විමසුමකදී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය. ඉන් පසුව උතුරේ අවතැන් වුවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා මන්ත්‍රී පිරිසක්ද ශ්‍රී ලංකාවට එවීය. මෙය හා උතුරේ යුද්ධය අවසන් වූ පසු ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව මෙරට ජන මතයක් ගොඩනැඟෙමින් පවතී. නූතන ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලින යහපත සළකා බලා කටයුතු ...

ඉන්දියාව අප මිතුරකුද, සතුරකුද? (2) පසුබිම: මේ වසරේ (2012) මුල් භාගයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ විමසුමකදී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය. ඉන් පසුව උතුරේ අවතැන් වුවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා මන්ත්‍රී පිරිසක්ද ශ්‍රී ලංකාවට එවීය. මෙය හා උතුරේ යුද්ධය අවසන් වූ පසු ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව මෙරට ජන මතයක් ගොඩනැඟෙමින් පවතී. නූතන ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලින යහපත සළකා බලා කටයුතු ...

ඉන්දියාව අප මිතුරකුද, සතුරකුද? (1) පසුබිම: මේ වසරේ (2012) මුල් භාගයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ විමසුමකදී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය. ඉන් පසුව උතුරේ අවතැන් වුවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා මන්ත්‍රී පිරිසක්ද ශ්‍රී ලංකාවට එවීය. මෙය හා උතුරේ යුද්ධය අවසන් වූ පසු ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව මෙරට ජන මතයක් ගොඩනැඟෙමින් පවතී. අප ඉන්දියාව මිතුරකු ලෙස සැලකිය නොයුතු බව මෙම ලිපියේ තර්කයයි. අතීතයේ ...

ඉන්දියාව අප මිතුරකුද, සතුරකුද? (1) පසුබිම: මේ වසරේ (2012) මුල් භාගයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ විමසුමකදී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය. ඉන් පසුව උතුරේ අවතැන් වුවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා මන්ත්‍රී පිරිසක්ද ශ්‍රී ලංකාවට එවීය. මෙය හා උතුරේ යුද්ධය අවසන් වූ පසු ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව මෙරට ජන මතයක් ගොඩනැඟෙමින් පවතී. අප ඉන්දියාව මිතුරකු ලෙස සැලකිය නොයුතු බව මෙම ලිපියේ තර්කයයි. අතීතයේ ...

Previous Page