බස්බූස� ඊජිප්තු/අර�බිය�නු රසක�විලි වර්ගයක්. FOX Traveller ව�ඩසටහනක ද�කපු විදියට හදපු දෙව�නි උත්ස�හය ස�ර්ථකයි.! ...

ත�ම්බූ අර්ත�පල් වලින් පහසුවෙන් ස�ද�ගත හ�කි රොටි වර්ගයක්. කට්ට සම්බ�ල හ� චිලි පේස්ට් සමඟ හොඳින් ග�ලපේ ...

ස�ම්ප්�රද�යික සිංහල ක�විලි වර්ගයක් වන මෙය අතුරුපසක් ලෙසද තේ වෙල�වටද සුදුසුයි. ...

රට ඉඳි අඩංගු ඉත� රසවත් සහ සුවඳවත් අතුරුපසක්. තේ වෙල�වටත් කදිමයි. මෙහි මි�්�ර කුළු බඩු යනු: කරඳ මුංගු කරල් 7, කර�බු න�ටි 3, කුරුදු ක�බ�ල්ලක්‌, ස�දික්‌ක� මද 1/4 ගෙන හොඳින් කොට� එයින් තේ හ�ඳි 1 ක්‌ ...

ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් ගෙදරදීම මීට් බ�ල්ස් හදමු. මේ රෙසිපියත් රසසරණියෙ Chandrika Yahampathගෙ රෙසිපියක්, ඉත�ම සුලු ව�යෙන් වෙනස් කර ගත් එකක්. . ...

ෆ්â€�රයිඩ් රයිස් චීන කෑමක් නමුත් à·ƒà·�න් ෆ්â€�රà·�න්සිස්කà·� වල චීන අවන්හලකින් මුලින්ම හඳුන්වà·� දුන් කෑමක්. ඉතà·� පහසුවෙන් à·ƒà·�දà·�ගත à·„à·�කි රසවත් කෑමක්. බොහà·� දෙනà·� තෙල් අධික කෑමක් යà·�යි කිව්වත් මà·�ජරින් මේස à·„à·�න්දකà

කුකුල්මස් කරියක් රසට උය�ගන්න� විදිහක්. මේක මට දුන්නෙ ~~රස සරණිය~~ ගෲප් එකේ Thilini Kodithuwakku Gamage. ...

මෙය බඩේ අම�රුවට, කිරිපනු ග�යට ඉත� ගුණද�යක බව බොහ�දෙන� පවසයි.

වම්බටු, රතු ළූණු සහ අමු මිරිස් වලින් සකස් කර සති කිහිපයක් පමණ කල් තබ�ගත හ�කි ඉත� රසවත් අච්ච�රුවක්. බත් සමඟ කදිමයි. ...

ස�ම්ප්�රද�යික පෑන්කේක් හද�ගන්නේ මෙහෙමයි. මේක ර�ල් කරන්න අව�්�ය නෑ. මී ප�ණි හ� මේපල් සිරප් සමඟ කදිමයි. උඩින් ප�ණි පොල් ද�න්නත් පුළුවන්.. ...

බියර් යොද� සකස් කරන ම�ල්ට් සහ ළූණු රසය ඇති, කර කර ග� හ�පෙන කටග�ස්මක්. මේක හදල ඉවර වෙනකොට බියර් කෑන් එකනම් ඉවර වේවි. බියර් වල ඇති පෙණ ගතිය නිස� පිටි හොඳින් පිපෙයි. ...

රසවත් ගුණද�යක උදෑසන අ�හ�ර ෙව්ලක්.. සමහර ෙවල�වට උෙද්ට කන්ෙන ෙම�නවද කියල හිත හිත� ඉන�නවෙන.. ...

Previous Page