ජූලි මාසය කළු වුනේ ඇයි?

Sujata

2019 දී වත් අපි ආර්ථික නිදහස ගැන කතා කරනවා වෙනුවට වැඩ පෙන්වමු ද?

Sujata

ගොයම් කපන්නේ නැති කෙල්ලෝ ලැප්ටොප් නැටුම් නටපුදෙන්

Sujata

‘බිම් පිරවුම් එපා -100% ප්‍රතිචක්‍රීකරණය දැන්’ කියූ අය හා මීතොටමුල්ල

Sujata

රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සඳහා බාහිර අධීක්ෂණය අවශ්‍යයි- ගණිත මහාචාර්ය

Sujata

හොඳ කලා උපාධියකටහොඳ තැනක්

Sujata

උසස් අධ්‍යාපනයේ සැබෑ අසමානතාව

Sujata

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ප්‍රමිතියක් තිබේද?

Sujata

අවුරුදු අහස

Sujata

අදටත් සමාජය දෙකට බෙදන ඉංග්‍රීසිය

Sujata

අවුරුදු හතරක් කඹුටන්න HND-Accountancy පාඨ මාලා සැකසූයේ කවුද?

Sujata

Cabinet portfolios, the ideal v. the practical

Sujata

මැතිවරණය හා තරුණ ඡන්ද

Sujata

ආකර්ෂණීය රැකියා උත්පාදනය

Sujata

President as the conscience of a nation

Sujata

නාම යෝජනා හා යහපාලනය

Sujata

20A shall be rejuvenated through local government elections

Sujata

If representation for dispersed minorities is the sticking point in 20A …

Sujata

The ideal v. practical in electoral reforms

Sujata

President as the upholder of values

Sujata