හොඳ කලා උපාධියකටහොඳ තැනක්

Sujata

උසස් අධ්‍යාපනයේ සැබෑ අසමානතාව

Sujata

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ප්‍රමිතියක් තිබේද?

Sujata

අවුරුදු අහස

Sujata

අදටත් සමාජය දෙකට බෙදන ඉංග්‍රීසිය

Sujata

අවුරුදු හතරක් කඹුටන්න HND-Accountancy පාඨ මාලා සැකසූයේ කවුද?

Sujata

Cabinet portfolios, the ideal v. the practical

Sujata

මැතිවරණය හා තරුණ ඡන්ද

Sujata

ආකර්ෂණීය රැකියා උත්පාදනය

Sujata

President as the conscience of a nation

Sujata

නාම යෝජනා හා යහපාලනය

Sujata

20A shall be rejuvenated through local government elections

Sujata

If representation for dispersed minorities is the sticking point in 20A …

Sujata

The ideal v. practical in electoral reforms

Sujata

President as the upholder of values

Sujata

President as the upholder of values

Sujata

Beyond governance- towards a focus on values this election

Sujata

Beyond governance- towards a focus on values this election

Sujata

යහ පාලනයෙන් ඔබ්බට යන යහ සමාජයක් ගැන ප්‍රතිපත්ති අවශ්‍යව ඇත

Sujata

යහ පාලනයෙන් ඔබ්බට යන යහ සමාජයක් ගැන ප්‍රතිපත්ති අවශ්‍යව ඇත

Sujata