(2014 අගෝස්තු 15 වැනිදා රාවයේ පලවූ ලිපියකි) රටේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ පර්යේෂණ ඉලක්ක 10 න් එකකට  නක්ෂත්‍රය අඩංගු කර ඇති යන්න යන්න ඇසූ මගේ පලවෙනි ප්‍රතිචාරය වූයේ  විද්‍යා හා තාක්ෂණ නම  යටතේ  මෙවැනි අවිද්‍යාව පතුරන අයගේ විද්‍යා උපාධි ලෝගු ගැලවිය යුතු යන්නයි. නමුත් සමහරුන් කේන්දර නොපෑහෙන මගුල කර ගන්න ඕන වුනාම දෛවඥයා මාරු කර ගන්නවා වගේ මමත් මගේ අවස්තාවාදී  කන්නාඩි ...

Mrs. Dulcie Ganendra de Silva, former principal at Musaeus and mentor to me and countless others, is no more. Mrs. Silva was the beloved principal and mathematics teacher at Musaeaus College from 1963-1972. She continued to receive adulations of her students throughout her retirement in Brighton, UK. The beginning of Mrs. Silva tenure at Musaues shows how those days school ...

Modi cabinet has six women out of 34 ministers with portfolios or independent charge. Three of the women head powerful ministries such as foreign affairs (Shusham Swaraj), Commerce (Nirmala Sithraman) and Education (Smriti Irani). That is not all. The Modi government’s “throne speech” has a clause which should give some thought our own government which is yet to show a ...

My mother Kalapuge Dona Dayawathie Dhalia Gunawardena died on March 31, 2013. She was taken away three days later from the house in Kithulgoda, Agalawatte, where she arrived 68 years ago as a young bride. She was born and educated in Kalutara. Her arrival in Kitulgoda, small village in the hinterland, must have been a culture shock but she adapted ...

Yesterday, the chief justice was impeached through a process that was a sham. I say it is a sham not because I am a legal expert. It is a sham because the process looked petty and vengeful to any ordinary person who is not beholden to the ruling party. An event the day before, where I was verbally abused and ...

Today is Vesak. As a child studying as a boarder at Kalutara Balika and then Musaeus, observing Sil for Poya was mandatory. Sil seemed like  a chore then, except on Vesak. Vesak was special. There was always milk toffee or something special with lunch. At Kalutara Balika we did a 24 hour Sil observation for Vesak. (Other days we broke ...

Claudia. That’s her name, I think – the name of the woman who was with Senasinghe when he was allegedly beaten up by Malaka Silva and his men. According to news reports, Claudia had told to the police that she did not see a beating up or a pistol in Malaka’s hand. How did Senasinghe got beat up so bad? ...

Writing in Sinhala used to be practically impossible but I had no intention of learning the Wijesekera keyboard, a relic of type writer era. Then I discovered University of Colombo’s Unicode converter on the Web. දැන් මම වතුරේ දාපු මාලුවා වගෙ. මහප්පරාන නැති නිසා අකුරුවල පෙනුමෙ පොඩි ප්රස්න තියෙනව, ඒත් කල්පනා කරලා බැලුවම මතක් වුනා මාර්ටින් වික්රමසින්හ මැතිදුන්ගේ ලිපියක්, ජන ...

An email I received under the title “Should our heritage be used to buy minority votes” implied that minorities in Sri Lanka can not have full rights as citizens. The email referred to the news item on Colombo, 04 July on Asiantribune.com about Sri Lanka Government donating land from Colombo 12, for “All Ceylon Jamiyyathul Ulama” the Council of Muslim ...

This Vap poya day of Novermber 05, 2006, I attended the ‘Seela Vyapara’ at my old school with great expectations, but I had to cut short my day and return home in deep distress after hearing a mean monk’s mean sermon, which later turned out to be more than mean. ‘Mavalare Bhaddiya’ Thero, a priest from the Kuppiawatte Temple, Colombo, ...

One good thing about terrorism is that it makes conventional war look stupid. The true weapon of terrorism is collateral damage. When terrorists consider people collateral they don’t become any worse terrorists because they are already at the bottom. When governments consider its own people collateral it is reprehensible. It is of the highest order of reprehensibility when a government ...

There is nothing prettier than a lighted Atapattam lantern against a dark sky. Driving from Rajagiriya to Battaramulla the streets are lighted up by pairs of yellow, orange, green lanterns. There is street lighting along that road but no lights. The contractor is Sumal Perera, I have been told. He lives in the neighborhood on Tickell road. Should drop by ...

Why does anybody want to live in Sri Lanka, if there are other choices? Why deal with corruption, stupidity, headless bodies and bodiless heads, if you have a choice. These are questions that seem to come up more often than I like. What did the great sage of India have to say about location? I turn to the Mangala ...

I was pondering the gender issues in the suicide bombing of the commander of the Sri Lankan army when it came to light that the suicide bomber was indeed pregnant. An editorial in the Divayina, used the news to take a jab at women activists. Where are these so called women activists, the editor asked, when women are used so ...

See “North Country” country today, March 22, at 6p the Russian Cultural Center, 10, Independence Avenue, Colombo 7. This movie is the last in the series celebrating International Women’s Day. Entrance is free. The movie has some heavy hitters with Charlize Theron, Frances McDormand and Sissy Spacek. Should be a treat. Too bad I missed the other three in the ...

Previous Page