ඔබද එක් රූ ලියකි

Ruhuna E-Fac
සුරංගනා කතාවක් වගේඇරඹේවිද අපෙ ආදර අන්දරේසැඩ පහරට හසුවූ පරඬැලක් සේවැනසේවිද සිතුමන් මගේ...රුදුරු විය නොහැකඅවිහිංසක නෙත් කැල්මඑලියක්ම වේය අඳුර නසනමිණි පහන හෙට දිනට...එය එසේ වුවඅටුවා ටීකා කුමටඔබද එක් රූ ලියකිචපලකම ඇති සැඟව...... කැකා(13th Batch) ...

සැබෑ වූ සිහිනය

Ruhuna E-Fac
පුරා දහතුන් වසරක්මැවූ සිහිනයසැබෑ වී,අපිත්සරසවි බිමේ...වසන්තයමෙයයි ජීවිතයේපමා වී හෝ වසන්තයේකුසුම් සුපිපෙයිඅද දිනේ...අද පිපෙන මල්,සුවඳ විහිදයිවසන්තයගෙවෙනා තුරා..හඩ්ඩා(13th Batch) ...

Difference Between Peradeniya and Moratuwa and Ruhuna Engineering

Ruhuna E-Fac
There is no any significant difference to the recognition once you graduate from any of these.Moratuwa is more popular and has a good name in the world as heading the best technical Institute in Sri Lanka. As far as the reputation is concerned Moratuwa stands taller and the second is for Peradeniya and the next goes to Ruhuna.However,Ruhuna Academic curriculum ...

සොඳුරු රණ බිම

Ruhuna E-Fac
දහවලේ හිරු රැස්අපව තෙමා දමයිවිඩා ගෙනෙයිපිපාසයිmilling, AC, plottingඒ අතර කැකෑරෙයි..දේශනා ශාලාබංකු රත් වෙයි..පංකා සුළඟට කරකැවෙයි..T රුල, HB, 2B අතරසවස ගෙවී යයිපසුදින සවසවයර්, ටේප්, යකඩ අතරභ්‍රමණය වෙයි..නිදහස් හැගීම්හදවත ඒ තුළගිලී වියළී යයි..Lathe Machine, Transformerඅවි අමෝරා බලා සිටියි..සටන් වදිමුනිර්භයවඔවුන් විනාශ කිරීමට නොවඅපව විනාශ කර ගැනීමට ද නොවඔවුන්ව හඳුනා ගැනීමටඑක් ව යමුසිව් වසරඅවසානයේජය ඝෝෂා නගන්නට..ඉතින් සොයුර,සොයුරිය..මේ බිම,සොදුරු (රණ)බිමක්නොවන්නේ ද?හැකා(13th Batch) ...

දැනුම

Ruhuna E-Fac
නිදිබර නෙතු තුලින්,විඩාබර සිතටනොහැකි මුත් දරන්නට,තව තවත්..ශිල්පය ඉදින්,කෙසේ හෝලැග ගනින්,මනස තුල,තෙරපී,තැලී හෝඋසස් පෙළ එනතුරාතව කලක්..පොත්ති(13th Batch)

Brotherhood - Introduction

Ruhuna E-Fac
Came here from different placesDifferent traditions in different phasesAlthough we are differenthave become sons of one bloodwe were not living...just survivingnow we have started to live...we living the life we ever expectedI feel I am in the place where I wanted to be...we share our breath,blood and sand...we stand for anything against us...that's what we are that's why we ...