යටත් විජිත රාමුවෙන් මිදෙමු

Milinda Prashna

පසු විපරම

Milinda Prashna

කිකිළි බිත්තර

Milinda Prashna

වර්ජනය වෙනුවට සමථකරණය

Milinda Prashna

විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලනය තහනම්

Milinda Prashna

විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලනය තහනම්

Milinda Prashna

මාර යුද්ධය

Milinda Prashna

බි‍්‍රතානයෙන් පාඩමක්

Milinda Prashna

අඩු වියදමක්

Milinda Prashna

දේශපාලනඥයාගේ වාහන භාවිතය

Milinda Prashna

පොලිතීන් බැනර් කටවුට්

Milinda Prashna

අපරාධ ඉවසන සමාජයක්

Milinda Prashna

පාසල් නිවාඩු කාලේ

Milinda Prashna

වගකිවයුතු චරිතයක් ඕනෑ කර තිබේ

Milinda Prashna

ශිෂ්‍යයන්ගේ චර්යාව

Milinda Prashna

විධායක ජනාධිපති ධුරය ඕනෑද?

Milinda Prashna

තේරුම් ගතයුතු  සත්‍යය

Milinda Prashna

කහ ධජය දේශපාලනයට අමුණමුද?

Milinda Prashna

තොරතුරු දැනගැනීමේ හොදම මාධ්‍යය

Milinda Prashna

මිනිස් ශ්‍රමයේ අගය අඩුවීද?

Milinda Prashna