ඉඩම් ප්‍රතිපත්තියක් ඕනෑ

Milinda Prashna

සමාජ පැවැත්මට අලූතින් සිතමු

Milinda Prashna

ලබන අවුරුද්දේ අලූතින් හිතන්න

Milinda Prashna

සිංගප්පූරුවේ වචන තුනක රහස

Milinda Prashna

පොළොන්නරුවේ බෞද්ධ ප‍්‍රබෝධය

Milinda Prashna

වාහන නීති වෙනස් කරමුද?

Milinda Prashna

දුම්රිය ප්‍රමාදයි

Milinda Prashna

ජනමතය

Milinda Prashna

බ්‍රිතාන්‍යයේ පාසලකින් නිවසට ලිපියක්

Milinda Prashna

ලෝකයම නොසන්සුන්

Milinda Prashna

දුර්වල සහ අසාර්ථක තීරණ

Milinda Prashna

ඇමරිකානු ජනපතිවරුන්ගේ අවසන් ලිපි හුවමාරුව

Milinda Prashna

ආලෝකයට වැඩිපුර ගෙවා අන්ධකාරයේ සිටින මිනිස්සු

Milinda Prashna

සවුදි අරාබියේ අලුත් සැලැස්මක්

Milinda Prashna

තවත් ඡන්ද ප‍්‍රතිඵලයක්

Milinda Prashna

ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය

Milinda Prashna

පොත් ප‍්‍රදර්ශනය

Milinda Prashna

ජී. අයි. පනත

Milinda Prashna

වීරත්වය

Milinda Prashna

පොදු ප‍්‍රවාහනය

Milinda Prashna