අඩු වියදමක්

Milinda Prashna

දේශපාලනඥයාගේ වාහන භාවිතය

Milinda Prashna

පොලිතීන් බැනර් කටවුට්

Milinda Prashna

අපරාධ ඉවසන සමාජයක්

Milinda Prashna

පාසල් නිවාඩු කාලේ

Milinda Prashna

වගකිවයුතු චරිතයක් ඕනෑ කර තිබේ

Milinda Prashna

ශිෂ්‍යයන්ගේ චර්යාව

Milinda Prashna

විධායක ජනාධිපති ධුරය ඕනෑද?

Milinda Prashna

තේරුම් ගතයුතු  සත්‍යය

Milinda Prashna

කහ ධජය දේශපාලනයට අමුණමුද?

Milinda Prashna

තොරතුරු දැනගැනීමේ හොදම මාධ්‍යය

Milinda Prashna

මිනිස් ශ්‍රමයේ අගය අඩුවීද?

Milinda Prashna

එකට ගැටුම

Milinda Prashna

ලී ක්වාන් යූ නම් උද්‍යාන පාලකයා

Milinda Prashna

සුරක්ෂිත ජන සමාජයක් වෙනුවෙන්

Milinda Prashna

හදිස්සි විපත්

Milinda Prashna

නාගරීකරණය

Milinda Prashna

රාමුවක් නැති සිතිවිලි

Milinda Prashna

ලෝකයේම ඇස් ඇරවු ප‍්‍රංශ ජනාධිපති

Milinda Prashna

බෙදාදීම වෙනුවට බදාගන්නා ධර්මය

Milinda Prashna