මේ ගීතය හරිම සුන්දර ගීතයක්. සංගීතය මෙන්ම අර්ථයෙනුත් සුන්දරයි. ජීවිතය ඕනවට වඩා කාර්යශීලි කර නොගන්න කියලයි මෙයින් කියන්නේ. එහි සුන්දර තේරුම මම පහත ලියා තිබෙනවා. මෙය ගායනා කරන්නේ ජපානයේ ඔකිනවා වල ගායිකාවක් වන රිමී නට්සුකවා.ඔකිනවා කියන්නේ ජපානයට අයත් දුපත් අතරින් දකුණු කෙලවරෙහිම පිහිටලා තියෙන දූපතක්. මේ දුපත විශේෂ දූපතක්. එය ඉතාමත්ම අලංකාර මෙන්ම එහි දේශගුණය ශ්‍රිලංකාවේ මෙන්ම සමෝෂ්ණයි. තවත් එක ...

සීනු හඬ ජීවිතය නම් කෙටි නවාතැනේඅතරමංවූ බොහෝ දෙනා මැද හරි මගම කියාදෙන හීනියට හඬ නගන හදවත සනසාලන සුන්දර සීනු හඬ නුඹ...

Food diaries 2012 At the beginning of 2012 I had resolved myself to eat 20 foods that I hadn’t tried before. It was a lot of fun to keep this resolution. By the end of the year I ended up trying more than 30 dishes. I'm too lazy to write about all of them so I'll pick 20 dishes that I liked. ...

Last month I turned 28. Having just two more years to end the 20s doesn't make you feel any better. Time to time through some Facebook links of your young siblings you get a glimpse of what a weird place this world is turning out to be in a few years. In order to survive in this chaotic place one ...

ජපානයේ මුදුන සොයා ගිය ගමන ෆුජි කන්ද ජපානයේ තිබෙන උසම කන්දයි. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සමනල කන්ද කෙතරම් පුජනිය වන්නාසේම ජපන්නුන්ට ෆුජි කන්ද එතරම්ම පුජනියයි. වලාකුළු රහිත උදැසනක ෆුජි කන්ද දැකීම වාසනාව ගෙන දෙන බවයි ඔවුන්ගේ විශ්වාශය. ජපන්නුන් ෆුජි කන්ද අමතන්නේ ෆුජිසන් කියයි. එහි තේරුම ෆුජි මහත්මයායි. උසින් ෆුජිකන්ද අඩි 12388 ක්. එය ලෝකයේ තිබෙන කඳු වලින් 35ස් වෙනියට උසම කන්දයි. මේ කන්ද තරණය කරන වාරය ...

Indian music has always been close to my heart, probably because I had been watching Hindi movies since I was 9 years old and have never missed to watch a single Hindi blockbuster movie that was released until I came to Japan. My Hindi listening comprehension is much better than that of Japanese even without having taken a single ...

Life of pie Some books haunt us long after they are read and this book is one of them. The book started as an ordinary book. It brought back memories from reading, “A tiger for Malgudi” It’s amazing how this book converts itself from an ordinary tale to a mind boggling piece of work at the end. I was fascinated by the first ...

Shantaram The first half of the book was a masterpiece and I really wished it was more compact. I was re-exploring every part of India through the eyes of Lin. The love, simplicity and genuineness in people made me realize why I miss that part of the world so much. In this book I met the happiest person I’ve ever met ...

Those annoying little things. “A man is not a man until you give your love truly and freely to a child. And you are not a good man until you earn the love, truly and freely, of a child in return.”-ShantaramFor the first twenty five years of my life, I could never understand how could anyone love those little humans who are pain in ...

සිල් සුවඳ මිනිසත්කමේ අරුතක් නොදුටු ලෝකයෙන් ක්ෂණයකට පැන ආමිකොන්ක්‍රීට් වනයක නෙක සුවපහසුකම් මැද නොලත් සැනසිල්ල සුදුවතින් සරසිච්ච මේ මහා මිනිස් ගඟ මැද දුටුවෙමි මිනිසත්කමේ ඒ සොඳුරු හසරැල්ල... ...

The long walk to freedom I felt as if I’m listening to a grandfather who relates his personal stories. It was a long read but yet it worth all the time spent. He might not be a great writer yet his huge collection of life experiences make him a great story teller. He describes a horrific part of the human history in a way that ...

After dark This is my first fiction by Haruki Murakami. Since I’m living in Tokyo it made me look at some things in a different perspective. For me it showed a different side of this elegant city, the side of the city that no one would ever discuss in Japan. The book also touches the complexities in Japanese society such as the ...

The kite runner I read the book amidst of three assignments simply because it is one of those books that you can’t put down once you get started. The book shocked me to the core in many ways. It was the first time for me to read an Afghan book. While it talks about Afghans who got oppressed by Russians, Talibans as well ...

100 years of solitude I truly believe that this book is highly overrated. This is considered one of the best books in the last century but reading it was a tormenting experience. I can’t believe I finished the book. The only thing that kept me going was the fact that it’s considered a master piece. Maybe I’m too dumb to understand the content. Of ...

Navier Stokes equation and its derivation “I am an old man now, and when I die and go to Heaven there are two matters on which I hope for enlightenment. One is quantum electrodynamics and the other is the turbulent motion of fluids. And about the former I am rather more optimistic”- Sir Horace LambNavier-Stokes equation, which governs the motion of nearly most of the fluids, ...

The Art of cooking CC manual speech no 3 Kitchen is no place for a perfectionist and that itself is a good reason why I like cooking so much.Toastmaster, ladies and gentlemenI have always loved cooking and it has always been my stress releasing technique, for the aroma of frying garlic or a freshly baked chocolate cake. the colors of a marble cake, or a fruit salad. the sizzling ...

Breath takers - Ice breaker Imagine having to live 20 years of your life with a boxing champion who treats you as his punching bag and a champion rifle shooter who is always aiming at you. Toastmaster ladies and gentlemen welcome to my world.Those two were none other than my own two brothers. My elder brother was the boxing captain of his school team and ...

Toastmasters has always been a part of my life. Last month I took part in TM International speech contest. Well the below speech took me up to the divisional contest wining club and area levels. I couldn't make it to the District level but had a great time enjoying the speeches of Japanese. I must say they are amazing with ...

Previous Page