අපේම අයට රට එපාවීම හෙවත් බුද්ධිගලනය... 1

මතක පොතෙන්

හිතේ අමාරුවට බීලා ගේට්ටුවක් නිසා මාට්ටුවුනු හැටි

මතක පොතෙන්

නොබී ගිහින්... 2

මතක පොතෙන්

පාර දිගට එළි බල බල... පසුවදනක්

මතක පොතෙන්

නොබී ගිහින්... 1

මතක පොතෙන්

පුලියා ගැන කතා 1: පුලියා ගගනගාමියෙක් වුනු හැටි

මතක පොතෙන්

පාර දිගට එළි බල බල මහ පාරේ හරි කලබල

මතක පොතෙන්

කණ පැලෙන ධනාත්මක චින්තනේ

මතක පොතෙන්

ඇගෙ මුව සඳ වතකි :( සොරි වුනු අපෙ බුවෙකි

මතක පොතෙන්

ශ්‍රී ලාංකික දමිළ ජාතිකයන්ට හීනමානය ඇතිකරවීම

මතක පොතෙන්

මතක පොතෙන්: පුලියා ගැන කතා 1: පුලියා ගගනගාමියෙක් වුනු හැටි

මතක පොතෙන්

ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය

මතක පොතෙන්

බැටරි වයර්

මතක පොතෙන්

සිංහල බෞද්ධ කාන්තාවන්ගේ විමුක්තිය

මතක පොතෙන්

බීලා ගිහින්

මතක පොතෙන්

පන්සලේ පිංකම දා

මතක පොතෙන්

පුලියා ගැන කතා 2

මතක පොතෙන්

දුමීට ස්තුතිවේවා...

මතක පොතෙන්

බිල් ගේට්ස්ට වෙන්නට ගිය වින්නැහිය

මතක පොතෙන්

මතකයාට සතුටු දවසක්

මතක පොතෙන්