අවුකනට එහා පිළිමේ ......

ඇවිද්ද පය

නිදහස් කුසලානය සහ ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයෝ ......

ඇවිද්ද පය

මොකක්ද සර් ෆ්ලයිට් මෝඩ් කියන්නේ?...... What is Flight Mode sir ?

ඇවිද්ද පය

කිසිවකුට විස්තර කළ නොහැකි පෞරාණික සොයාගැනීම් දහයක් ......

ඇවිද්ද පය

අවදි වන්න - අවදි වන්න දීප්තිමත් දිනකි උදා වෙලා තියෙන්නේ ......

ඇවිද්ද පය

මට මුණගැසුණු ප්‍රසන්නලා ......

ඇවිද්ද පය

උමා ඔයෙන් ගොඩ යාමට නම් ...... To Recover from Uma-oya adversity

ඇවිද්ද පය

නයිට් ගැහිල්ල ......

ඇවිද්ද පය

මගේ අලුත් බ්ලොග් එක : දිනපොතෙන් - සතිපොතට ......

ඇවිද්ද පය

හිත සැහැල්ලු කර ගන්න ......

ඇවිද්ද පය

සම්මාන නොහොත් ගම්මාලු ......

ඇවිද්ද පය

ලාවළු කරිය : 72 -77 කාළයේ පරිප්පු සඳහා ආදේශකය ......

ඇවිද්ද පය

නාමේ නොදිරනා - කුණුකය දිරනා ......

ඇවිද්ද පය

එළුපැටියාගේ කතා - තෙවන කොටස ......

ඇවිද්ද පය

ලෝබයාගේ දේ කූඹියා කෑම හෙවත් මැට්ගේ බෝතලය ඉස්සීමේ මෙහෙයුම ......

ඇවිද්ද පය

බන්දු අංකල් ...... Uncle Bandu

ඇවිද්ද පය

සැබෑ නොවූ සිහින - ඉබි කටුව ...... Dreams Never Come True - Tortoise Shell

ඇවිද්ද පය

දිගු නිහැඬියාවකට පසු ...... After a long pause

ඇවිද්ද පය

අපූරු කතා දෙකක් ......

ඇවිද්ද පය

අමූදාගේ අරගලය ...... Amudha's Struggle ......

ඇවිද්ද පය