ලාවළු කරිය : 72 -77 කාළයේ පරිප්පු සඳහා ආදේශකය ......

ඇවිද්ද පය

නාමේ නොදිරනා - කුණුකය දිරනා ......

ඇවිද්ද පය

එළුපැටියාගේ කතා - තෙවන කොටස ......

ඇවිද්ද පය

ලෝබයාගේ දේ කූඹියා කෑම හෙවත් මැට්ගේ බෝතලය ඉස්සීමේ මෙහෙයුම ......

ඇවිද්ද පය

බන්දු අංකල් ...... Uncle Bandu

ඇවිද්ද පය

සැබෑ නොවූ සිහින - ඉබි කටුව ...... Dreams Never Come True - Tortoise Shell

ඇවිද්ද පය

දිගු නිහැඬියාවකට පසු ...... After a long pause

ඇවිද්ද පය

අපූරු කතා දෙකක් ......

ඇවිද්ද පය

අමූදාගේ අරගලය ...... Amudha's Struggle ......

ඇවිද්ද පය

කෙටිම කෙටි ලොල් කතා අංක 39 : ඉස්කෝලේ ටොමියා, මහින්දලාගේ පොමියා, සහ බ්‍රයන්ගේ මෛත්‍රීය ......

ඇවිද්ද පය

කෙටිම කෙටි ලොල් කතා අංක 39 : ඉස්කෝලේ ටොමියා, මහින්දලාගේ පොමියා, සහ බ්‍රයන්ගේ මෛත්‍රීය ......

ඇවිද්ද පය

කෙටිම කෙටි ලොල් කතා අංක 39 : ඉස්කෝලේ ටොමියා, මහින්දලාගේ පොමියා, සහ බ්‍රයන්ගේ මෛත්‍රීය ......

ඇවිද්ද පය

ඔබේ නින්ද සමාන වන්නේ කුමන රටේ නිදාගැනීමටද ? ......

ඇවිද්ද පය

ඔබේ නින්ද සමාන වන්නේ කුමන රටේ නිදාගනීමටද ? ......

ඇවිද්ද පය

සිකුරිටි ලඳක් සිතින් කියූ කවි ......

ඇවිද්ද පය

අමතක වන්නට පෙර II - සුදීකට සෝමවංශ අමරසිංහගෙන් කැඳවීමක් ......

ඇවිද්ද පය

කෙටිම කෙටි ලොල් කථා අංක 38 : අයියේ හොටෙල් එක තියෙන්නේ කොහෙද ? ...... Where is the hotel bro ?

ඇවිද්ද පය

ඔබේ දරුවාත් අකුරු ලියන්නේ අනික්‌ පැත්තටද ? ......

ඇවිද්ද පය

සහනාධාර : කාසියේ අනික් පැත්ත ...... Flood Relief - the other side of the coin ......

ඇවිද්ද පය

මගේ ක්‍රිකට් පිස්සුව අංක 1 : ටෙනිස් බෝලය ......

ඇවිද්ද පය