හයිකු | බෂෝ | 21 ඉමහත් සොවින් මම ඔබෙන් සමුගනිමි...බෙල්ලෙකු සිය කටුවෙන් මිදෙන්නාක් මෙන්නික්ම යමි,සරත් සමය ද කැටුව.-බෂෝ -Picture from http://freebies.about.com

Untitled Post ආහ්, වාසනාවන්ත සිඟන්නා...!දිදුළන ස්වර්ගය,සීතල මහපොළවඑක්වී සැදෙයිනුඹේ ගිම්හාන ඇඳුම...-කිකාකු

Untitled Post නොබිඳීය කිසිවෙක් නිහඬ බවආගන්තුකයාසත්කාරකයාසුදු කපුරු මලනොබිඳීය කිසිවෙක් නිහඬ බව-රියෝටා-

Previous Page