දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය – ගුණශීල අඹවත්ත | Digamandulu Guru Geethaya – Gunasheela Ambawaththa දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය මම ගුණශීල අඹවත්තගේ “දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය” කියෙව්වේ එක් දිනකින්. එය ඒ තරම්ම රසවත් වගේම ආදර්ශමත් කතාවක්. මමත් රජයේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් දුෂ්කර පළාතක (මහවිලච්චිය) සේවය කර ඇති නිසා මේ පොතේ අඩංගු තේමාව මටත් සමීපයි. ගුරුවරයෙක් යනු මොන තරම් කැපවීමක් කළ හැකි, කළ යුතු පුද්ගලයෙක්ද කියලා මේ පොත අපට පැහැදිලි කරනවා. දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය නවකතාවකට වඩා ස්වයං චරිතාපදානයක්. මෙහි ...

දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය – ගුණශීල අඹගහවත්ත | Digamandulu Guru Geethaya – Gunasheela Ambawaththa දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය මම ගුණශීල අඹගහවත්තගේ “දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය” කියෙව්වේ එක් දිනකින්. එය ඒ තරම්ම රසවත් වගේම ආදර්ශමත් කතාවක්. මමත් රජයේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් දුෂ්කර පළාතක (මහවිලච්චිය) සේවය කර ඇති නිසා මේ පොතේ අඩංගු තේමාව මටත් සමීපයි. ගුරුවරයෙක් යනු මොන තරම් කැපවීමක් කළ හැකි, කළ යුතු පුද්ගලයෙක්ද කියලා මේ පොත අපට පැහැදිලි කරනවා. දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය නවකතාවකට වඩා ස්වයං චරිතාපදානයක්. මෙහි ...

CORNERMAN – STORIES FROM THE LIFE OF DIAN GOMES – Compiled by Vidhura Ralapanawe and Shevanthi Fernando Cornerman Book Cover It was a fascinating experience to read ‘Cornerman – Stories from the life of Dian Gomes’ few weeks back. Dian Gomes wanted to do a book on his boxing journey to inspire a new generation of boxers and administrators.  However, the authors convinced him that the role of Cornerman that he played was not limited to boxing ...

CORNERMAN – STORIES FROM THE LIFE OF DIAN GOMES – Compiled by Vidhura Ralapanawe and Shevanthi Fernando Cornerman Book Cover It was a fascinating experience to read ‘Cornerman – Stories from the life of Dian Gomes’ few weeks back. Dian Gomes wanted to do a book on his boxing journey to inspire a new generation of boxers and administrators.  However, the authors convinced him that the role of Cornerman that he played was not limited to boxing ...

A Place in the Sun A Place in the Sun cover page Dian Gomes, the CEO of Slimline Pvt. Ltd., a leading multinational garment factory in Sri Lanka sent me a copy of “A Place in the Sun” few years back. The stories in this book are written by Slimline employees, or better say “Team Slimline.” I read a few selected stories in the book ...

A Place in the Sun : Stories To Uplift Your Soul A Place in the Sun cover page Dian Gomes, the CEO of Slimline Pvt. Ltd., a leading multinational garment factory in Sri Lanka sent me a copy of “A Place in the Sun” few years back. The stories in this book are written by Slimline employees, or better say “Team Slimline.” I read a few selected stories in the book ...

Computers for Horizon Lanka Mahawilachchiya is a rural village 45 kilometers away from Anuradhapura town. It is situated in the boundary of the Wilpattu National Park. You would be surprised to hear that the children of this distant village excel in computers and English with the little resources they have with their educational institute, the Horizon Lanka. Horizon Lanka Foundation www.horizonlanka.org has been serving ...

Leaders: Strategies for Taking Charge – Warren G. Bennis, Burt Nanus Leaders Book Cover World-renowned leadership guru Warren Bennis and his co-author Burt Nanus talk about four key principals every manager should know: Attention Through Vision, Meaning Through Communication, Trust Through Positioning and The Deployment of Self in the book  Leaders: Strategies for Taking Charge. In corporate America downsizing and restructuring is done in most organizations but lack of communication and ...

Leaders: Strategies for Taking Charge – Warren G. Bennis, Burt Nanus Leaders Book Cover World-renowned leadership guru Warren Bennis and his co-author Burt Nanus talk about four key principals every manager should know: Attention Through Vision, Meaning Through Communication, Trust Through Positioning and The Deployment of Self in the book  Leaders: Strategies for Taking Charge. In corporate America downsizing and restructuring is done in most organizations but lack of communication and ...

සිත්තරු – නවතම චිත්‍රකතා පත්තරය Siththaru First Copy කුඩා කළ සිටම චිත්‍රකතා වලට පෙම් බඳින්නකු ලෙස මම සිත්තරු චිත්‍රකතා පත්තරය වෙළඳපොළට පැමිණෙන තුරුම සිටියේ ඇඟිලි ගනිමින්. මීට මාස කීපයකට පෙර මේ ලෙසම උනන්දුවෙන් සිටියේ ටෝක්ස් ඇන්ඩ් ජෝක්ස් චිත්‍රකතා පත්තරය පැමිණෙන විට. එහෙත් මම අනාවැකි පළකළ අයුරින්ම එය සති කිහිපයකින් නැවතුණා. සිත්තරු වලට එම ඉරණම අත් නොවේවායි අපි මුලින්ම පතමු. සමස්තයක් ලෙස ගත්කල සිත්තරු අගය කළ ...

සිත්තරු (Siththaru) – නවතම චිත්‍රකතා පත්තරය Siththaru First Copy කුඩා කළ සිටම චිත්‍රකතා වලට පෙම් බඳින්නකු ලෙස මම සිත්තරු චිත්‍රකතා පත්තරය වෙළඳපොළට පැමිණෙන තුරුම සිටියේ ඇඟිලි ගනිමින්. මීට මාස කීපයකට පෙර මේ ලෙසම උනන්දුවෙන් සිටියේ ටෝක්ස් ඇන්ඩ් ජෝක්ස් චිත්‍රකතා පත්තරය පැමිණෙන විට. එහෙත් මම අනාවැකි පළකළ අයුරින්ම එය සති කිහිපයකින් නැවතුණා. සිත්තරු වලට එම ඉරණම අත් නොවේවායි අපි මුලින්ම පතමු. සමස්තයක් ලෙස ගත්කල සිත්තරු අගය කළ ...

Computers for Horizon Lanka, Mahawilachchiya Mahawilachchiya is a rural village 45 kilometers away from Anuradhapura town. It is situated in the boundary of the Wilpattu National Park. You would be surprised to hear that the children of this distant village excel in computers and English with the little resources they have with their educational institute, the Horizon Lanka. Horizon Lanka Foundation www.horizonlanka.org has been serving ...

Computers for Horizon Lanka, Mahawilachchiya Mahawilachchiya is a rural village 45 kilometers away from Anuradhapura town. It is situated in the boundary of the Wilpattu National Park. You would be surprised to hear that the children of this distant village excel in computers and English with the little resources they have with their educational institute, the Horizon Lanka. Horizon Lanka Foundation www.horizonlanka.org has been serving ...

Nihal Ekanayaka is in need of a B+ or AB kidney Nihal Ekanayaka Nihal Ekanayaka is 54-year-old farmer from Mahawilachchiya, Anuradhapura. He was a hard working farmer and served his family of 5 daughters by cultivating his paddy land for all these long years. He earned a name as a fierce volleyball dasher when he was young. All his daughters are also very talented in sports. Three of them are married ...

Nihal Ekanayaka is in need of a B+ or AB kidney Nihal Ekanayaka Nihal Ekanayaka is 54-year-old farmer from Mahawilachchiya, Anuradhapura. He was a hard working farmer and served his family of 5 daughters by cultivating his paddy land for all these long years. He earned a name as a fierce volleyball dasher when he was young. All his daughters are also very talented in sports. Three of them are married ...

The Godfather – Mario Puzo The Godfather Cover I read Italian – American author Mario Puzo’s The Godfather within few days as it was an extremely interesting novel. I had watched the movie based on the book earlier and never expected the book to be this exciting. The book was published in 1969. It is based on a fictitious Mafia family that dominates New York ...

The Godfather – Mario Puzo The Godfather Cover I read Italian – American author Mario Puzo’s The Godfather within few days as it was an extremely interesting novel. I had watched the movie based on the book earlier and never expected the book to be this exciting. The book was published in 1969. It is based on a fictitious Mafia family that dominates New York ...

Social Media Workshop at the American Center Prasad Perera doing the workshop Last Monday I attended a social media workshop at the American Center. The instructor was a guy called Prasad Perera. He covered Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and digital storytelling. It was a very effective workshop. I learnt a lot there. Usually majority of the social media users use only the very basic features of the ...

Social Media Workshop at the American Center Prasad Perera doing the workshop Last Monday I attended a social media workshop at the American Center. The instructor was a guy called Prasad Perera. He covered Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and digital storytelling. It was a very effective workshop. I learnt a lot there. Usually majority of the social media users use only the very basic features of the ...

Previous Page