කාමර අංක "නමය"

sithumpethum

"ජයන්ත....?...කවුද පරට්ටියේ ජයන්ත.....?"

sithumpethum

බිලිපූජාව

sithumpethum

කසාදය

sithumpethum

"චීඊ..චීඊ..සර්...අවකැපෙන කැත කතා කියන්න එපා. මේක ලයිව් ටෙලිකාස්ට් කරනවා.

sithumpethum

"තොගේ ආච්චිගේ හවරිය...යකෝ...මට...මට...වා...වා"

sithumpethum

සෙලෝලොයිඩ්

sithumpethum

එයත් එක්ක රෙදි අපුල්ලන්න ආසයි බං

sithumpethum

සම්භාෂණය

sithumpethum

"ෆේමස් රයිටර් මං" හා "මට අයිති නැති හිත"

sithumpethum

නිරුවතින් අතුගෑම

sithumpethum

සිතාරි

sithumpethum

හැමදාම වගේ නැතුව පොඩි වෙනසක්

sithumpethum

"ඌරෙකුයි...ඊරියෙකුයි"

sithumpethum

අදිසි හස්ත

sithumpethum

අපිත් ගියා හඳපානේ හොරපාරෙන් [1]

sithumpethum

වැරද්දක් නිවරද්දක් කිරීමට අවසර

sithumpethum

පණපිටින් මියැදෙමි

sithumpethum

"වොට්.....? හු ඊස් සෙනෙහෙ ලතා...?"

sithumpethum

අකාරුණික දෛවය

sithumpethum