මම, සිදුහත් !

sithumpethum

S + M

sithumpethum

"ඇයි"

sithumpethum

කවිද, මමද ?

sithumpethum

පොලියුටඩ් ලව්

sithumpethum

කප්පම්කාරි

sithumpethum

ක්ලියෝපැට්‍රා

sithumpethum

තවම සුදානම් නැත

sithumpethum

වහා නවතනු !

sithumpethum

විශ්වයෙහි ඔබගේ "පැවතීම"

sithumpethum

මතක නුවර

sithumpethum

යහපත්ය කාලය

sithumpethum

ඇට්ටරකාර මැතිණිය,

sithumpethum

නොනවතින ගමනක

sithumpethum

වැළඳ ගනු නොහි සොවින්,

sithumpethum

ඔබ තරම් කිසි කෙනෙක්

sithumpethum

මධු මුහුර්ත

sithumpethum

පහන් ටැඹ

sithumpethum

ලෙහාලනු මැන මා

sithumpethum

බක පණ්ඩිත නුඹ

sithumpethum