නොනවතින ගමනක

sithumpethum

වැළඳ ගනු නොහි සොවින්,

sithumpethum

ඔබ තරම් කිසි කෙනෙක්

sithumpethum

මධු මුහුර්ත

sithumpethum

පහන් ටැඹ

sithumpethum

ලෙහාලනු මැන මා

sithumpethum

බක පණ්ඩිත නුඹ

sithumpethum

හිම පියලි කුසුමි

sithumpethum

යටැස් ඉඟි

sithumpethum

මංමුළාකාරක

sithumpethum

වැහි

sithumpethum

ඔබේ ඇස්,

sithumpethum

විසඳුම

sithumpethum

ම'පුතු

sithumpethum

"තද දුඹුරු" ඇස්

sithumpethum

මුතු මැණිකේ

sithumpethum

මෙ'අඳුර...

sithumpethum

තව මොනවයින්ද අඩුවක්

sithumpethum

දෑසක පහස

sithumpethum

රාත්‍රිය..

sithumpethum