මෙ'අඳුර...

sithumpethum

තව මොනවයින්ද අඩුවක්

sithumpethum

දෑසක පහස

sithumpethum

රාත්‍රිය..

sithumpethum

තරු සිරුරු

sithumpethum

මොනාශා

sithumpethum

ඔබ තෝරා ගත් හදවත

sithumpethum

පළමු හමුවීමකට සුදානම් වීම

sithumpethum

ගිණි නිවාලන පහනක්

sithumpethum

කිරි අත්තා

sithumpethum

ඊළඟ මොහොත ..!!!

sithumpethum

ඔබේ තෙත "දුඹුරු ඇස්"

sithumpethum

ප්‍රේමය සඟවාපු අහුමුළු

sithumpethum

දිදුලනා වූ තනි තරුව

sithumpethum

මේ රාත්‍රිය

sithumpethum

දුවක් වී නම් ගෙදරක

sithumpethum

බොල් පිළිමයක් මම.

sithumpethum

අකුණක්ව ඔබ

sithumpethum

ටශ්වීනියා...

sithumpethum

වෙරිවුණ ලයිට් කණු

sithumpethum