හිස්තැන්

sithumpethum

වරක් වෙන්ව ගිය පසු

sithumpethum

හිත නවතින එකම එක තැන

sithumpethum

ඔබේ තද දුඹුරු ඇස්

sithumpethum

මට මා අහිමි වන තැන

sithumpethum

දෙදෙනෙකුට මිස

sithumpethum

ශාන්ත සෙබස්තියන් වීදිය

sithumpethum

ගනුදෙනු

sithumpethum

අවසාන වරට දකින විට ඔබ

sithumpethum

නුඹ දැන ගත යුතුය

sithumpethum

"ජින්ජර්"

sithumpethum

මේ අකුරු මුමුණනා වූ කතාව

sithumpethum

දෑස් පත්ලක මංමුලා විම

sithumpethum

පාර වැරදුණ සුළං

sithumpethum

දුකට කියනා වූ පර්යාය පද

sithumpethum

මේ කවි ම'හැර යන දාක

sithumpethum

සුසානමය පාළුව

sithumpethum

මේ සා දිගු දවස්

sithumpethum

හිත ආදරෙන් බැඳෙනු හැකි

sithumpethum

හෘදාමන්ත්‍රණිය

sithumpethum