වටොරෙහි මල්

sithumpethum

රහසින් කළ පව්

sithumpethum

රතු පාට ලදරං ටකරං බස්

sithumpethum

"නාලක" "විජිත"

sithumpethum

මම, සිදුහත් !

sithumpethum

S + M

sithumpethum

"ඇයි"

sithumpethum

කවිද, මමද ?

sithumpethum

පොලියුටඩ් ලව්

sithumpethum

කප්පම්කාරි

sithumpethum

ක්ලියෝපැට්‍රා

sithumpethum

තවම සුදානම් නැත

sithumpethum

වහා නවතනු !

sithumpethum

විශ්වයෙහි ඔබගේ "පැවතීම"

sithumpethum

මතක නුවර

sithumpethum

යහපත්ය කාලය

sithumpethum

ඇට්ටරකාර මැතිණිය,

sithumpethum

නොනවතින ගමනක

sithumpethum

වැළඳ ගනු නොහි සොවින්,

sithumpethum

ඔබ තරම් කිසි කෙනෙක්

sithumpethum